مترادف و متضاد مزرعه

    312بازدید

    مترادف و متضاد کلمه مزرعه واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : پالیز، فالیز، کشتزار، کشتگاه، مزرع.