هم آهنگی کلمات در حل جدول جواب

  2260بازدید

  جواب و پاسخ هم آهنگی کلمات در حل جدول بازی جدولانه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : سجع.

  ناشناس : هم آهنگ کلمات گلبن، مرده، خاک وبحرمیشه بگین لطفا

  مترادف و متضاد انبوه

  1491بازدید

  مترادف و متضاد کلمه انبوه واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پرپشت، مجعد، بسیار، فراوان، کثرت، متراکم، متعدد، توده (متضاد) تنک.

  مترادف و متضاد چالاک

  615بازدید

  مترادف و متضاد کلمه چالاک واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آماده، تند، تندوتیز، جلد، چابک‌دست، چابک، چست، زرار، زرنگ، سریع، شاطر، شهم، فرز، قبراق، بلند، موزون، زیبا، جای بلند، مکان مرتفع، دزد.

  معنی ولیکن در لغت نامه دهخدا

  563بازدید

  معنی کلمه ولیکن در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ولیکن. [وَ ک ِ] (حرف ربط) اماله ٔ ولکن (عربی) به واو عطف است که افاده ٔ معنی استدراک می کند. برخی فارسیان را که در لغت عرب چندان تعمق نیست واو مذکور را جزو کلمه پنداشته گاهی واوی دیگر بر آن نیز می افزایند. (از آنندراج). استثنا را رساند. ولی. اما. ولیکن از ولکن عربی ممال شده و بنابراین کاف آن مکسور است نه مفتوح. اماله از ولکن عربی است. (نشریه ٔ دانشکده ٔ ادبیات تبریز): اگر بخردی درجهان دل مبند که ناید به فرجام او جز گزند به گاه بسودن چو مار است نرم ولیکن گه زهر دادنْش گرم فردوسی ولیکن ز دستور باید شنید بد و نیک بی او نیاید پدید فردوسی تنت زورمند است و لشکر گران ولیکن در اقلیم دشمن مران سعدی جوانان گرچه خوب و دلربایند ولیکن در وفابا کس نپایند سعدی رجوع به ولی (حرف ربط)، اما، ولیک و لکن شود. || از این جهت. بالنتیجه. (فرهنگ فارسی معین از التفهیم، مقدمه ص «عز»).

  مترادف و متضاد معلوم

  505بازدید

  مترادف و متضاد کلمه معلوم واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آشکار، آشکارا، پیدا، دانسته، روشن، شناخته، شناخته‌شده، ظاهر، عیان، فاش، محرز، مرئی، مشخص، مشهود، معین، نمایان، واضح، هویدا (متضاد) مجهول، نامعلوم.

  مترادف و متضاد زلال

  4173بازدید

  مترادف و متضاد کلمه زلال واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پاک، روشن، شفاف، صاف، صافی، گوارا.