فربه در حل جدول جواب

  57بازدید

  جواب و پاسخ فربه در حل جدول بازی جدولانه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پروار, سمین, تنومند, تپل, چاق, لمتر, سمین، چاق، پروار، تپل, خپل, سمین، چاق، پروار.

  مترادف و متضاد حافظه

  56بازدید

  مترادف و متضاد کلمه حافظه واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : حفظه، خاطر، ذهن، قوه‌ذاکره، یاد.

  مترادف و متضاد عنایت

  167بازدید

  مترادف و متضاد کلمه عنایت واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اعتنا، التفات، تفضل، تمایل، توجه، فیض، لطف، مرحمت، مهربانی، میل، نظر، نگاه.

  مترادف و متضاد باور

  89بازدید

  مترادف و متضاد کلمه باور واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اعتقاد، ایقان، ایمان، عقیده، باورداشت، برداشت، پذیرش، قبول، زعم، گمان.

  معنی کلگه در لغت نامه دهخدا

  25بازدید

  معنی کلمه کلگه در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : کلگه. [ک َ گ ِ] (اِخ) دهی از بخش صالح آباد شهرستان ایلام است و 174 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5)., کلگه. [ک َ گ ِ] (اِخ) دهی از دهستان میداود (زیرگچ) است که در بخش جانگی گرمسیر شهرستان اهواز واقع است و 200 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).