آن چیست که دو پا دارد و دو پای دیگر هم قرض می کند و بسرعت می رود

  349بازدید

  جواب آن چیست که دو پا دارد و دو پای دیگر هم قرض می کند و بسرعت می رود پرسش پاسخ سوال از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دوچرخه.

  آن چیست که پر اشک بود دامن او / از دور چو استخوان نماید تن او

  269بازدید

  جواب آن چیست که پر اشک بود دامن او / از دور چو استخوان نماید تن او پرسش پاسخ سوال از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : شمع.

  آن چیست که دو پا دارد و دو پای دیگر هم قرض می کند و به سرعت می رود

  216بازدید

  جواب آن چیست که دو پا دارد و دو پای دیگر هم قرض می کند و به سرعت می رود پرسش پاسخ سوال از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دوچرخه.