perder به فارسی معنی ترجمه اسپانیایی

  معنی کلمه perder اسپانیایی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : گم کردن، مفقود کردن، تلف کردن، از دست دادن، زیان کردن، منقضی شدن، باختن (در قمار وغیره)، شکست خوردن، از دست دادن، احساس فقدان چیزی راکردن، گم کردن، خطا کردن، نداشتن، فاقدبودن (.n): دوشیزه، هرزدادن، حرام کردن، بیهوده تلف کردن، نیازمند کردن، بی نیرو و قوت کردن، ازبین رفتن، باطله، زاءد، اتلا ف.

  bano به فارسی معنی ترجمه اسپانیایی

  معنی کلمه bano اسپانیایی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : حمام، گرمابه., ابنوس، درخت ابنوس.

  gato به فارسی معنی ترجمه اسپانیایی

  معنی کلمه gato اسپانیایی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : گربه، شلا ق زدن، قی کردن، شلا ق لنگربرداشتن، خرک (برای بالا بردن چرخ) جک اتومبیل، سرباز، جک زدن.

  hola به فارسی معنی ترجمه اسپانیایی

  معنی کلمه hola اسپانیایی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : هالو (کلمه ای که در گفتگوی تلفنی برای صدا کردن طرف بکار میرود)، سلا م کردن.

  ola به فارسی معنی ترجمه اسپانیایی

  معنی کلمه ola اسپانیایی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : موج، خیزاب، فر موی سر، دست تکان دادن، موجی بودن، موج زدن.

  comprometerse به فارسی معنی ترجمه اسپانیایی

  معنی کلمه comprometerse اسپانیایی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بکارگماشتن، گرفتن، استخدام کردن، نامزدکردن، متعهد کردن، از پیش سفارش دادن، مجذوب کردن، درهم انداختن، گیردادن، گروگذاشتن، گرودادن، ضامن کردن، عهد کردن، قول دادن.