entonces به فارسی معنی ترجمه اسپانیایی

  معنی کلمه entonces اسپانیایی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : سپس، پس (از ان)، بعد، انگاه، دران هنگام، در انوقت، انوقتی، متعلق بان زمان.

  pato به فارسی معنی ترجمه اسپانیایی

  معنی کلمه pato اسپانیایی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اردک، مرغابی، اردک ماده، غوطه، غوض، زیر اب رفتن، غوض کردن.

  hacia adelante به فارسی معنی ترجمه اسپانیایی

  معنی کلمه hacia adelante اسپانیایی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : جلو، پیش، ببعد، جلوی، گستاخ، جسور، فرستادن، رساندن، جلوانداختن، بازی کن ردیف جلو.

  ejemplo به فارسی معنی ترجمه اسپانیایی

  معنی کلمه ejemplo اسپانیایی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : نمونه، مثال، مثل، سرمشق، عبرت، مسلله، بامثال و نمونه نشان دادن، مثال، تصویر، بعنوان مثال ذکر کردن، لحظه، مورد، نمونه، مثل، مثال، شاهد، وهله.

  perder به فارسی معنی ترجمه اسپانیایی

  معنی کلمه perder اسپانیایی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : گم کردن، مفقود کردن، تلف کردن، از دست دادن، زیان کردن، منقضی شدن، باختن (در قمار وغیره)، شکست خوردن، از دست دادن، احساس فقدان چیزی راکردن، گم کردن، خطا کردن، نداشتن، فاقدبودن (.n): دوشیزه، هرزدادن، حرام کردن، بیهوده تلف کردن، نیازمند کردن، بی نیرو و قوت کردن، ازبین رفتن، باطله، زاءد، اتلا ف.

  bano به فارسی معنی ترجمه اسپانیایی

  معنی کلمه bano اسپانیایی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : حمام، گرمابه., ابنوس، درخت ابنوس.

  gato به فارسی معنی ترجمه اسپانیایی

  معنی کلمه gato اسپانیایی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : گربه، شلا ق زدن، قی کردن، شلا ق لنگربرداشتن، خرک (برای بالا بردن چرخ) جک اتومبیل، سرباز، جک زدن.