bacio به فارسی معنی ترجمه ایتالیایی

  معنی کلمه bacio ایتالیایی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بوسه , بوس , ما , بوسیدن , بوسه گرفتن از , ماچ کردن.

  punto indietro[noun] به فارسی معنی ترجمه ایتالیایی

  معنی کلمه punto indietro[noun] ایتالیایی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : کوک زیگزاگ , کوک چپ و راست.

  nipote[noun] به فارسی معنی ترجمه ایتالیایی

  معنی کلمه nipote[noun] ایتالیایی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پسر برادر , پسر خواهر , پسر برادر زن و خواهر شوهر و غیره.

  germoglio به فارسی معنی ترجمه ایتالیایی

  معنی کلمه germoglio ایتالیایی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : شاخه نورسته , جوانه , ترکه , فرع , انشعاب , شعبه , مشتق.

  culo[noun] به فارسی معنی ترجمه ایتالیایی

  معنی کلمه culo[noun] ایتالیایی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (ج.ش.) خر , الا غ , ادم نادان و کند ذهن , کون.

  rovescio (tennis); nuoto a dorso[noun] به فارسی معنی ترجمه ایتالیایی

  معنی کلمه rovescio (tennis); nuoto a dorso[noun] ایتالیایی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ضربه باپشت دست , (درتفنگ) پس زنی , لگدزنی , برگشت , عقب زنی , (شنا) کرال پشت.

  assumere به فارسی معنی ترجمه ایتالیایی

  معنی کلمه assumere ایتالیایی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : کرایه , اجاره , مزد , اجرت , کرایه کردن , اجیرکردن , کرایه دادن.

  aspetto به فارسی معنی ترجمه ایتالیایی

  معنی کلمه aspetto ایتالیایی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : صورت کوچک , سطوح کوچک جواهر و سنگهای قیمتی , تراش , شکل , منظر , بند , مفصل.