lem به فارسی معنی ترجمه سوئدی

  71بازدید

  معنی کلمه lem سوئدی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : عضو، عضو بدن، دست یا پا، بال، شاخه، قطع کردن عضو، اندام زبرین، اندام زیرین.

  skam به فارسی معنی ترجمه سوئدی

  146بازدید

  معنی کلمه skam سوئدی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : شرم، خجلت، شرمساری، ازرم، ننگ، عار، شرمنده کردن، خجالت دادن، ننگین کردن.

  mta به فارسی معنی ترجمه سوئدی

  32بازدید

  معنی کلمه mta سوئدی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : روبرو شدن با، مواجهه دادن، اندازه، اندازه گرفتن، سنجدین، تقاطع، اشتراک، ملا قات کردن، مواجه شدن.

  varandra به فارسی معنی ترجمه سوئدی

  32بازدید

  معنی کلمه varandra سوئدی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : یکدیگر، همدیگر، بیکدیگر، هر یک، یکدیگر، بایکدیگر.

  attraktiv به فارسی معنی ترجمه سوئدی

  35بازدید

  معنی کلمه attraktiv سوئدی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری آنلاین از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : کشنده، جاذب، جالب، دلکش، دلربا، فریبنده.