جید به فارسی معنی ترجمه عربی

  200بازدید

  معنی کلمه جید عربی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : خوب , نیکو , نیک , پسندیده , خوش , مهربان , سودمند , مفید , شایسته , قابل , پاک , معتبر , صحیح , ممتاز , ارجمند , کامیابی , خیر , سود , مال التجاره , مال منقول , محموله.

  إجراءاتُ الطَّواری (إجراءاتٌ طارِئَة) به فارسی معنی ترجمه عربی

  51بازدید

  معنی کلمه إجراءاتُ الطَّواری (إجراءاتٌ طارِئَة) عربی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تدابیر اضطراری , اقدامات اضطراری , تدابیر فوق العاده.

  تحیة به فارسی معنی ترجمه عربی

  108بازدید

  معنی کلمه تحیة عربی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : احترام , درود , سلا م , سلا م کننده , احترام کننده , تبریک , تبریکات , تهنیت , تعارف , سلا م اول نامه , احترام نظامی , سرلا م کردن , سلا م دادن , تهنیت گفتن.

  خنزیر به فارسی معنی ترجمه عربی

  72بازدید

  معنی کلمه خنزیر عربی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : گرازنر , جنس نر حیوانات پستاندار , گراز وحشی , خوک , گراز , خوک پرواری , بزور گرفتن , مثل خوک رفتار کردن , خوک زاییدن , ادم حریص وکثیف , قالب ریخته گری.

  ارفع به فارسی معنی ترجمه عربی

  144بازدید

  معنی کلمه ارفع عربی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بلند کردن , بالا بردن , ترفیع دادن , عالی کردن , نشاط دادن , افراشتن , متعال کردن , تجلیل کردن , تمجیدکردن , کشیدن , بزرگ کردن , جابجا کردن , باد کردن , تقلا کردن.