غرام به فارسی معنی ترجمه عربی

  15بازدید

  معنی کلمه غرام عربی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : نخود , یکجور باقلا , گرم , یک هزارم کیلوگرم , یک هزارم کیلو گرم , خانواده شاه پسند.

  غاز به فارسی معنی ترجمه عربی

  8بازدید

  معنی کلمه غاز عربی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : گاز , بخار , بنزین , گازمعده , گازدار کردن , باگاز خفه کردن , اتومبیل رابنزین زدن.

  یکون به فارسی معنی ترجمه عربی

  86بازدید

  معنی کلمه یکون عربی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مصدر فعل بودن , امر فعل بودن , وجود داشتن , زیستن , شدن , ماندن , باش.

  نبات الکبر به فارسی معنی ترجمه عربی

  12بازدید

  معنی کلمه نبات الکبر عربی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : از روی شادی جست وخیز کردن , رقصیدن , جهش , جست وخیز , شادی.