اداره کردن به آلمانی ترجمه معنی

  14بازدید

  معنی و ترجمه کلمه اداره کردن از فارسی به آلمانی دیکشنری معادل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : Adresse (f), Adresse [noun], Adressieren, Anrede (f), Ansprechen, Arbeiten, Aufhalten, Bedienen, Behalten, Bemannen, Betätigen, Betreibt, Bewahren, Eingeschaltet, Einhalten, Erhalten, Halten, Ma.ssig [adjective], Mann (m), Mann, Operieren, Whitey [noun], Verwalten [verb], Lauf (m), Laufen, Reihe (f), Rennen, Spielzeit (f), Vorsitzende (m).

  صورت جمع کلمه.فلاه حالیارد ریسمان بادبان به آلمانی ترجمه معنی

  122بازدید

  معنی و ترجمه کلمه صورت جمع کلمه.فلاه حالیارد ریسمان بادبان از فارسی به آلمانی دیکشنری معادل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : Ha.lften (pl) [noun].