اشکار به عربی ترجمه معنی

    250بازدید

    معنی و ترجمه کلمه اشکار از فارسی به عربی دیکشنری معادل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : براءه الاختراع، بکاء، جمهور، خارج، سهل، صارخ، ظاهر، عاری، قائمه الشحن، مفتوح، واضح.