معنی گگه در زبان مازندرانی

  73بازدید

  معنی کلمه گگه در گویش زبان مازندرانی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تخم مرغ، برادر میانی، برادر، این لفظ را بیشتر گودارها مورد..., آدم ابله.

  معنی اردال در زبان مازندرانی

  47بازدید

  معنی کلمه اردال در گویش زبان مازندرانی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اشیا بزرگی که حمل و نقل آن ها با دشواری انجام پذیرد.

  معنی چشمک در زبان مازندرانی

  17بازدید

  معنی کلمه چشمک در گویش زبان مازندرانی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : حرکت پلک چشم با هدف اشاره یا پیام عاشقانهچشمک زدن.

  معنی اسما در زبان مازندرانی

  2115بازدید

  معنی کلمه اسما در گویش زبان مازندرانی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ناسزا و توهین زنان به یکدیگر به گونه ای که یکی دیگری را به...

  معنی سپل در زبان مازندرانی

  272بازدید

  معنی کلمه سپل در گویش زبان مازندرانی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : نوعی مگس از نوع تسه تسه که به تن دام چسبیده و خونش را می...