معنی چمبلی کوتر در زبان مازندرانی

  202بازدید

  معنی کلمه چمبلی کوتر در گویش زبان مازندرانی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : نوعی کبوتر جنگلی به رنگ خاکستری با خال هایی بر روی بال و...

  معنی تره در زبان مازندرانی

  155بازدید

  معنی کلمه تره در گویش زبان مازندرانی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پاره – پارگی, بیچاره، راندن احشام, تلخ، یکی از غذاهای محلی, تو را – به تو, آبشار اوتره tere o نیز گفته می شود, نوعی سبزی تره, نهیب – تشر.

  معنی چکه در زبان مازندرانی

  260بازدید

  معنی کلمه چکه در گویش زبان مازندرانی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دانه ای از یک بوته, سرسخت، چشت و چابک، دلیر، هوچی, کنار و گوشه, مغز گردو یا سیر یا هر چیز مانند آن, کف زدن – دست زدن, آب جاری، قطره آب, شاخه.

  معنی زینه ولک هاکردن در زبان مازندرانی

  22بازدید

  معنی کلمه زینه ولک هاکردن در گویش زبان مازندرانی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آماده کردن اسب برای سواری – زین و یراق کردن.

  معنی پالوج در زبان مازندرانی

  86بازدید

  معنی کلمه پالوج در گویش زبان مازندرانی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اهل روستای پالوی ازکوهپر کجور، نام طایفه ای در شهرستان...