تعبیر خواب نوشتن

  37بازدید

  تعبیر خواب دیدن نوشتن چیست ابن سیرین امام صادق مطیعی تهرانی از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : نوشتن: خبر، معاملات خوب نوشته زیبا: از شما تعریف خواهد شد بدخط: غم و غصه - لوک اویتنهاو.

  تعبیر خواب گذر نامه

  69بازدید

  تعبیر خواب دیدن گذر نامه چیست ابن سیرین امام صادق مطیعی تهرانی از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ۱ـ اگر گذرنامه خود را در خواب ببینید، نشانه آن است که دوستان بی وفا در رابطه به موضوعی مهم به شما دروغ می گویند ۲ـ اگر خواب ببینید گذرنامه شما را سوراخ می کنند، علامت آن است که بر مشکلات غلبه می یابید و به مقام مهمی دست می یابید - آنلی بیتون.

  تعبیر خواب مادر شوهر

  751بازدید

  تعبیر خواب دیدن مادر شوهر چیست ابن سیرین امام صادق مطیعی تهرانی از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ۱ـ اگر مادر شوهر خود را به خواب ببینید، علامت آن است که بعد از ناسازگاریها و اختلافات بسیار، صلح و صفا میان افراد حکمفرما خواهد شد. ۲ـ اگر زنی خواب ببیند با مادر شوهر خود جر و بحث می کند، نشانه آن است که مردم سنگدل او را آزار خواهند داد. - آنلی بیتون.

  تعبیر خواب گرداب

  298بازدید

  تعبیر خواب دیدن گرداب چیست ابن سیرین امام صادق مطیعی تهرانی از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دیدن گرداب در خواب، نشانه روبرو شدن با خطری بزرگ است. اگر مراقب خود نباشید، دشمنان به شهرت شما آسیب خواهند ساخت. - آنلی بیتون.

  تعبیر خواب بزازی

  114بازدید

  تعبیر خواب دیدن بزازی چیست ابن سیرین امام صادق مطیعی تهرانی از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بزازی در خواب ما گویای مکر و حیله و نیزنگ است و بزاز مردی است مکار و نیرنگ باز و چنانچه خویشتن را در خواب درون یک بزازی ببینیم گویای اینست که سخت فریفته زینت دنیا می شویم و در موضعی قرار می گیریم که انتخاب و اتخاذ تصمیم درباره داشتن بهترین، مردد و دو دل می مانیم. اگر ببینیم که در یک بزازی هستیم و بزاز برای ما پارچه می آورد و عرضه می کند با مردی محیل و مکار رو به رو می شویم که سررشته کار ما به دست او می افتد و خواب ما آگهی می دهد که هوشیار باشیم. اگر شخص آشنایی را در خواب خود به جای بزاز مشاهده کنیم نشان آنست که از آن شخص معین بیمناکیم و در عین حال محتاج و ناخود آگاه از کید و مکر او می ترسیم. چنانچه کسی ببیند که خودش بزازی می کند و او خریدار است فریب می خورد و زیانی به او می رسد. -.

  تعبیر خواب روزنامه

  186بازدید

  تعبیر خواب دیدن روزنامه چیست ابن سیرین امام صادق مطیعی تهرانی از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : روزنامه: اخبار، اخبار اغلب نا خوشایند 1ـ دیدن روزنامه در خواب، علامت آن است که در معاملات نیرنگهایی آشکار صورت می گیرد که بر شهرت شما تأثیر منفی می گذارد. 2ـ اگر خواب ببینید مشغول انتشار روزنامه ای هستید، نشانه آن است که موقعیتهایی جدید در زندگی به دست می آورید و در سایه این مو قعیتی موفق می شوید به کشورهای خارج مسافرت کنید و در آنجا دوستانی جدید بیابید. 3ـ اگر خواب ببینید می کوشید روزنامه ای مطالعه کنید اما موفق به این کار نمی شوید، نشانه آن است که در کاری شکست می خورید. - لوک اویتنهاو.

  تعبیر خواب فوطه

  76بازدید

  تعبیر خواب دیدن فوطه چیست ابن سیرین امام صادق مطیعی تهرانی از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اگر در خواب دید که جامه ای از فوطه داشت، دلیل شادی و آسانی است. اگر آن فوطه را کهنه بیند، تاویل به خلاف این است. - محمد بن سیرین, اگر بیند که جامه ای از فوطه پوشیده بود و بیننده مستور است، تاویلش نیکو بود. اگر بیننده مفسد بود، دلیل آن بد است. - جابر مغربی, اگر پادشاهی در خواب بیند که جامه ای از فوطه پوشیده بود، دلیل بر عدل او بود. اگر قاضی بیند، دلیل که قضا به راستی کند. اگر مشرکی بیند، دلیل است که مسلمان شود - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی.

  تعبیر خواب خط کش

  314بازدید

  تعبیر خواب دیدن خط کش چیست ابن سیرین امام صادق مطیعی تهرانی از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تعبیر خواب خط کش دیدن خط کش در خواب، علامت آن است که برای به ثمر رساندن کارهای خود فعالیتی چشم گیر خواهید کرد.2ـ شنیدن خبرهای بد در خواب علامت داشتن دوستانی ناسازگار و روبرو شدن با موقعیتهای نامطلوب در زندگی است. -.

  تعبیر خواب خرابه

  283بازدید

  تعبیر خواب دیدن خرابه چیست ابن سیرین امام صادق مطیعی تهرانی از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اگر در خواب ببینید که خانه شما خراب است مالتان از دست می رود ولی اگر ببینید که در خانه ای خراب یا خرابه ای راه می روید که به شما تعلق ندارد به انحراف کشیده می شوید و به اعمال ناصواب دست می زنید. مثلا رشوه می گیرید، دروغ می گویید، یا برای پیش بردن کارهایتان به فریب و نیرنگ متوسل می شوید. اگر از خرابه در خواب بیرون بیایید بهتر از این است که وارد خرابه شوید. اگر در خرابه سگی دیدید و شما نیز در همان خرابه بودید دوستی وفادار به شما زیان می رساند و شما را به گمراهی می کشاند. اگر در خواب دیدید که در خرابه ای هستید و آنجا گربه ای هم هست زنی باعث فساد و تباهی شما می شود. اگر در خانه آباد و سالم و مرتب به دنبال گربه به درون خرابه دویدید کار شما خراب می شود و مال خود را برای زن یا به وسوسه او تباه می کنید. اگر در خواب دیدید که جایی را به دست خود خراب می کنید مال و آبروی خود را تواما از دست می دهید و اگر دیدید خرابی را آباد می کنید تعبیر خلاف این است. اگر دیواری را خراب کردید به دوستی لطمه می زنید که حامی و پشتیبان شماست و اگر اتاقی را خراب کردید به خانواده خود زیان می رسانید. اگر پله ها را خراب دیدید و شما بالای پلکان بودید احتمال سقوط شما هست و اگر پله ها خراب بود و شما خود را پایین پله ها یافتید راه تعالی شما مسدود است و خواب شما می گوید نمی توانید ترقی کنید. -.