تعبیر خواب خرابه

  43بازدید

  تعبیر خواب دیدن خرابه چیست ابن سیرین امام صادق مطیعی تهرانی از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اگر در خواب ببینید که خانه شما خراب است مالتان از دست می رود ولی اگر ببینید که در خانه ای خراب یا خرابه ای راه می روید که به شما تعلق ندارد به انحراف کشیده می شوید و به اعمال ناصواب دست می زنید. مثلا رشوه می گیرید، دروغ می گویید، یا برای پیش بردن کارهایتان به فریب و نیرنگ متوسل می شوید. اگر از خرابه در خواب بیرون بیایید بهتر از این است که وارد خرابه شوید. اگر در خرابه سگی دیدید و شما نیز در همان خرابه بودید دوستی وفادار به شما زیان می رساند و شما را به گمراهی می کشاند. اگر در خواب دیدید که در خرابه ای هستید و آنجا گربه ای هم هست زنی باعث فساد و تباهی شما می شود. اگر در خانه آباد و سالم و مرتب به دنبال گربه به درون خرابه دویدید کار شما خراب می شود و مال خود را برای زن یا به وسوسه او تباه می کنید. اگر در خواب دیدید که جایی را به دست خود خراب می کنید مال و آبروی خود را تواما از دست می دهید و اگر دیدید خرابی را آباد می کنید تعبیر خلاف این است. اگر دیواری را خراب کردید به دوستی لطمه می زنید که حامی و پشتیبان شماست و اگر اتاقی را خراب کردید به خانواده خود زیان می رسانید. اگر پله ها را خراب دیدید و شما بالای پلکان بودید احتمال سقوط شما هست و اگر پله ها خراب بود و شما خود را پایین پله ها یافتید راه تعالی شما مسدود است و خواب شما می گوید نمی توانید ترقی کنید. -.

  تعبیر خواب مادر شوهر

  69بازدید

  تعبیر خواب دیدن مادر شوهر چیست ابن سیرین امام صادق مطیعی تهرانی از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ۱ـ اگر مادر شوهر خود را به خواب ببینید، علامت آن است که بعد از ناسازگاریها و اختلافات بسیار، صلح و صفا میان افراد حکمفرما خواهد شد. ۲ـ اگر زنی خواب ببیند با مادر شوهر خود جر و بحث می کند، نشانه آن است که مردم سنگدل او را آزار خواهند داد. - آنلی بیتون.

  تعبیر خواب شلغم

  33بازدید

  تعبیر خواب دیدن شلغم چیست ابن سیرین امام صادق مطیعی تهرانی از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دیدن شلغم پخته بهتر از خام بود. اگر بیند که شلغم از خود دور کرد، دلیل است که از غم و غصه و اندوه و گرفتاری برهد. - جابر مغربی.

  تعبیر خواب نعناع

  61بازدید

  تعبیر خواب دیدن نعناع چیست ابن سیرین امام صادق مطیعی تهرانی از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : 1ـ دیدن نعناع در خواب، نشانه یافتن سرگرمیها و انجام دادن کارهای دلپذیر است 2ـ دیدن نعناعِ سبز در مزارع، علامت شرکت کردن در داستانی عاشقانه است. 3ـ نوشیدن شربت نعناع در خواب، علامت آن است که از دیدار فرد جالب توجه ای لذت خواهید برد. اگر دختری چنین خواب ی ببیند، نشانه آن است که به سمت تفریحات گمراه کننده کشیده خواهد شد. - آنلی بیتون.

  تعبیر خواب درخت شمامه

  10بازدید

  تعبیر خواب دیدن درخت شمامه چیست ابن سیرین امام صادق مطیعی تهرانی از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دلیل کند بر مردی تیز دولت و محتشم، لکن زود هلاک شود. -.

  تعبیر خواب لاله عباسی

  2بازدید

  تعبیر خواب دیدن لاله عباسی چیست ابن سیرین امام صادق مطیعی تهرانی از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : لاله عباسی گلی است اهلی و خانگی و در مقابل آفات بسیار مقاوم که گل های شیپوری سرخ و سفید و بنفش آن هنگام غروب آفتاب باز می شود و به وقت طلوع سپیده صبح پژمرده می گردد. لاله عباسی گلی است زیبا که عمری یک شبه دارد و تنها شبها می شکفد و با طلوع فجر می میرد به همین علت معبران آن را گل جوان مرگی شناخته اند و دسته ای نیز آن را زاهدی منزوی و متقی و غمگین شناخته اند که شب زنده داری و عبادت می کند و بامداد از فرط خستگی و بی خوابی به خواب می رود که این خواب را نیز عرفا (خواب قیلوله) می گویند. خوابی که بامداد بعد از عبادت و شب زنده داری و نماز شب حاصل می شود. لاله عباسی از نظر احساسی و عاطفی گل خوبی نیست و از دسته گل های شاد محسوب نمی گردد و چنان چه در خواب ببینید که در خانه شما بوته ای لاله عباسی روئیده غمگین و افسرده می شوید. اگر از زاویه بهتری بخواهیم نگاه کنیم وجود لاله عباسی در خانه بیننده خواب نشان آن است که از نظر مذهبی و تکالیف شرئی کمبودهائی هست که باید جبران شود. اما همان طور که گفته شد لاله عباسی گل جوان مرگی و غم و انددوه است. گل شب و گل تاریکی و ظلمت است. اگر کسی گل لاله عباسی در خواب به شما بدهد همان معنی است که شما گلی به دیگری بدهید و در هر حالت تحفه غم و سوگواری است. این گل چون از شاخه جدا شود بلا فاصله پژمرده می شود و از بین می رود تعارفش در خواب به هیچ وجه دل پذیر نیست و دیدن بوته آن در خواب بهتر است. - منوچهر مطیعی تهرانی.

  تعبیر خواب بدبختی

  5بازدید

  تعبیر خواب دیدن بدبختی چیست ابن سیرین امام صادق مطیعی تهرانی از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بدبختی: خوشبختی 1ـ اگر خواب ببینید گرفتار بدبختی شده اید، تعبیر خواب چنین است که پیاپی شکست خواهید خورد، و تا مدتی زندگی تیره و تاری خواهید داشت. 2ـ اگر خواب ببینید دیگران به بدبختی دچار شده اند، دلالت بر آن دارد که وجود فردی موجب خواهد شد که در کارهایتان با عدم موفقیت مواجه شوید. - لوک اویتنهاو.

  تعبیر خواب درخت شفتالو

  4بازدید

  تعبیر خواب دیدن درخت شفتالو چیست ابن سیرین امام صادق مطیعی تهرانی از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : به خواب دیدن، دلیل کند بر مردی توانگر و حکیم که نرم و آهسته باشد. -.

  تعبیر خواب آهک

  7بازدید

  تعبیر خواب دیدن آهک چیست ابن سیرین امام صادق مطیعی تهرانی از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اگر کسی بیند که با آهک، موی از تن بسترد، دلیل که اگر مال دارد، به قدر آن موی که بسترده بود، او را مال حاصل گردد و اگر غمگین بود از غم فرج یابد و اگر وام دارد وامش گذارده گردد. - حضرت دانیال, آهک کردن در خواب، توانگر را زیادی مال و درویش را گذاردن وام و کارفران را نشان مسلمانی باشد. - محمد بن سیرین, آهک در خواب بر سه وجه بود. اول: خبر بد، دوم: سخنهای زشت ناخوش، سوم: کارهای دشوار. و عمارت کردن آهک در تاویل بد بود. - امام جعفر صادق علیه السلام.

  تعبیر خواب دوشاب

  6بازدید

  تعبیر خواب دیدن دوشاب چیست ابن سیرین امام صادق مطیعی تهرانی از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اگر کسی بیند که دهی مجهول بدو دادند، دلیل که بر قدر عمارتِ ان ده، وی را خیر و منفعت رسد. - جابر مغربی.