گوشه روح الارواح زیر مجموعه کدام آواز است ؟

  گوشه روح الارواح زیر مجموعه کدام آواز است ؟ جواب بازی کوییز اف کینگز پاسخ سوالات از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بیات ترک.

  تابلو تابلوی ورق بازان اثر کدام هنرمند میباشد

  تابلو تابلوی ورق بازان اثر کدام هنرمند میباشد جواب بازی کوییز اف کینگز پاسخ سوالات از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پل سزان.

  ۱. نویسنده کتاب مثنوی پریشان اثر کیست و به شیوه و سبک کدام کتاب نگاشته شده است ۲. او کتاب پریشان را به تقلید از گلستان سعدی نوشت

  ۱. نویسنده کتاب مثنوی پریشان اثر کیست و به شیوه و سبک کدام کتاب نگاشته شده است ۲. او کتاب پریشان را به تقلید از گلستان سعدی نوشت جواب بازی کوییز اف کینگز پاسخ سوالات از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : میرزا حبیب الله قاآنی شیرازی - گلستان سعدی.

  در سال 2014 چه کسی برنده توپ طلا طلای شد

  در سال 2014 چه کسی برنده توپ طلا طلای شد جواب بازی کوییز اف کینگز پاسخ سوالات از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : کریس رونالدو.

  برو کارگر باش و امیدوار که از یاس جز مرگ ناید به بار گرت پایداری است در کارها شود سهل پیش تو دشوارها

  برو کارگر باش و امیدوار که از یاس جز مرگ ناید به بار گرت پایداری است در کارها شود سهل پیش تو دشوارها جواب بازی کوییز اف کینگز پاسخ سوالات از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : محمد تقی بهار ملک الشعرا.

  یک قطعه طناب 23 متری را به چند طریق می توان به طناب هایی به اندازه های 2 متر و 7 متر تقسیم کرد ؟

  یک قطعه طناب 23 متری را به چند طریق می توان به طناب هایی به اندازه های 2 متر و 7 متر تقسیم کرد ؟ جواب بازی کوییز اف کینگز پاسخ سوالات از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : 2 طریق.

  ۱. پایتخت قلمرو حکومتی بنی عباس کدام شهر بود ؟ ۲. پایتخت حکومت سلسله ی عباسیان ؟ ۳. مرکز اصلی حکومت عباسیان کجا بود ؟ ۴. پایتخت خلفای عباسی؟

  ۱. پایتخت قلمرو حکومتی بنی عباس کدام شهر بود ؟ ۲. پایتخت حکومت سلسله ی عباسیان ؟ ۳. مرکز اصلی حکومت عباسیان کجا بود ؟ ۴. پایتخت خلفای عباسی؟ جواب بازی کوییز اف کینگز پاسخ سوالات از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بغداد.