سخنان ماریه بونه ویس

  23بازدید

  سخنان ماریه بونه ویس جملات قصار چه میگوید سخن بزرگان کوتاه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : من فکر می کنم هیچ احساسی، رهایی و آزادی بیشتری را به کسی نخواهد داد، زمانی که جرأت کنی در زندگی مانند یک اتومبیل بچرخی و دور بزنی.

  سخنان جان راجر

  33بازدید

  سخنان جان راجر جملات قصار چه میگوید سخن بزرگان کوتاه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ثروت، همان چیزی است که بدون آن، توانایی ادامه ی زندگی را داشته باشی.

  سخنان مارگارت اندرسون

  30بازدید

  سخنان مارگارت اندرسون جملات قصار چه میگوید سخن بزرگان کوتاه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : در عشق راستین، شما خیر و نیکی دیگری را میخواهید، ولی در عشق رمانتیک، شما خود او را میخواهید.

  سخنان جفری کروکشنک

  5بازدید

  سخنان جفری کروکشنک جملات قصار چه میگوید سخن بزرگان کوتاه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : زمانی که یک غریبه، رفتار بدی در حق ما بکند، زیاد به آن اهمیت نمیدهیم، ولی خدا نکند که دوستی نزدیک، یا یکی از اعضای خانواده، یا کسی که دوستش داریم، در حق ما بدی کند یک همهچیزدان هم به ناگزیر همه چیز را نمیداند؛ حتی اگر یک نابغهی همهچیزدان باشد ساده، میتواند به گونهای باور نکردنی، پیچیده باشد؛ در پیش گرفتن سادگی، آسان نیست گاهی، اندیشهی استراتژیک این است که با کمترینها، بیشترین کار را انجام دهید هنگامی که شما از سابقهی فردی آگاه هستید و میدانید چه گونه آدمیست، دیگر نباید از او رودست بخورید در پناه کسی بودن، به راستی، زیباست؛ ولی از آن هم زیباتر، بودن در پناه کسیست که ما را دوست دارد و همیشه در کنار ماست از ایجاد دگرگونی در شرایط خود نترسید، حتی اگر در شرایط کنونی، آسوده باشید هر اندازه هم که باهوش باشید، به هر روی، به تنهایی نمیتوانید کاری از پیش ببرید آیندهنگری را با حقیقت [=راستی و درستی]، هماهنگ کنید گاهی، آنچه را که آزمودهاید و درست است، بهتر از همهی گزینههای شناخته شده است اگر روزی ناگزیر شوید با دشمنتان، دوست شوید، بهترین کار، تنبیه کردن او به روش بخردانه و هوشیارانه است پیمانی که نتوان بر سر آن ماند، یک دروغ است و هیچکس دوست ندارد به او دروغ گفته شود گاهی، پیاده کردن آنچه که در ذهن دارید، به کمی دقت نیاز دارد تا نتیجهی خوبی داشته باشد.

  سخنان هانری فردریک آمیئل

  7بازدید

  سخنان هانری فردریک آمیئل جملات قصار چه میگوید سخن بزرگان کوتاه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دانستن اینکه چگونه میتوان آبدیده شد، کلید بنیادین خردمندی و یکی از دشوارترین بخشهای هنر درست زیستن است.

  سخنان اسمیت

  9بازدید

  سخنان اسمیت جملات قصار چه میگوید سخن بزرگان کوتاه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ایمان، زنجیر ظریفی است که ما را به ابدیت پیوند می دهد انسان با جنگ از دنیا چشم می پوشد.

  سخنان اُکتاویو پاز

  3بازدید

  سخنان اُکتاویو پاز جملات قصار چه میگوید سخن بزرگان کوتاه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تمدنی که از مرگ سر باز میزند، سرانجام، از زندگی نیز سر باز خواهد زد.

  سخنان ان ویلسون شِف

  4بازدید

  سخنان ان ویلسون شِف جملات قصار چه میگوید سخن بزرگان کوتاه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دانش جستن، چیزی فراتر از آموختن است. دانش جستن، یعنی خردمند زیستن.

  سخنان الن واتس

  33بازدید

  سخنان الن واتس جملات قصار چه میگوید سخن بزرگان کوتاه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ایمان، پیش از هر چیزی، پذیرا بودن است: باور به ناشناخته.

  سخنان اوگاریو

  7بازدید

  سخنان اوگاریو جملات قصار چه میگوید سخن بزرگان کوتاه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : خوشبختی تنها در دانش نیست، بلکه در روش بهره گیری از آن است.