معنی ضرب المثل سر پیری و معرکه گیری

  304بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل سر پیری و معرکه گیری دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : در مورد کسانی است که زمان پیری کار جوانان را انجام می دهند, ضرب المثل سر پیری و معرکه گیری بیشتر برای افراد سال خورده و کهنسال استفاده میشود که بیشترین کاربرد برای زمانی است که شخص کهنسال به فکر عشق و عاشقی و ازدواج افتاده باشد. یا انجام اعمالی مثل دعوا کردن، بازی کردن و امثال این کارهاست این ضرب المثل در مورد کسانی زده میشه که در زمان پیری کارهایی مانند جوانان انجام می دهند که در شخصیت یک سالخورده نیست شخصی که در سن پیری کاری و یا عملی را که در شأن او نیست را انجام دهد یعنی انجام کاری که شایسته نیست برای شما که سن و سالی دارید.

  معنی ضرب المثل با اون زبون خوشت، با پول زیادت، یا با راه نزدیکت

  1360بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل با اون زبون خوشت، با پول زیادت، یا با راه نزدیکت دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : توضیح و مفهوم ضرب المثل با اون زبون خوشت با پول زیادت یا با راه نزدیکت این ضرب المثل کنایه ای اشاره به نداشتن هیچ نکته مثبتی در شخص است.

  معنی ضرب المثل با رمال شاعر است، با شاعر رمال، با هر دو هیچکدام با هرهیچکدام هر دو

  88بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل با رمال شاعر است، با شاعر رمال، با هر دو هیچکدام با هرهیچکدام هر دو دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : از ضرب المثل های شیرین فارسی.

  معنی ضرب المثل خر همیشه خرما نمی ریند

  291بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل خر همیشه خرما نمی ریند دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : همیشه نمی توان در انتظار همان پیش آمد خوب بود – همیشه فرصت خوب به دست نمی آید.

  معنی ضرب المثل مرغ زیرک که میرمید از دام - با همه زیرکی بدام افتاد

  27242بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل مرغ زیرک که میرمید از دام - با همه زیرکی بدام افتاد دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ضرب المثل مرغ زیرک که میرمید از دام با همه زیرکی بدام افتاد در واقع بیتی از یک شعر است. کاربرد این ضرب المثل در مواقعی ست که فرد احساس زرنگی می کند اما در نهایت عاقبت گرفتاری است.

  z : وا من اگه بلد بودم نمیومدم نتما بخورم 😐😐😐 لطفا تا چیزی نمیدونید لینک و سایت درست نکنید و مزاحم بقیه نشین

  زهرا : یعنی کسی که فکر میکندخیلی زرنگ است باز باهمین زرنگی به دام می افتد☝☝

  مهسا آقابابایی : سلام من مهسا آقابابایی هستم. پاسخ: مرغ باهوشی ک زیاد ب خودش اعتماد داشت، سرانجام برای نادانی ب دام افتاد. ❤❤❤ 🌹🌹🌹🌹🌹🌹

  معنی ضرب المثل روغن روی روغن میره، بلغور، خشک میمونه

  1704بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل روغن روی روغن میره، بلغور، خشک میمونه دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : توضیح و مفهوم ضرب المثل روغن روی روغن میره بلغور خشک میمونه از ضرب المثل های فارسی که در گذشته کاربرد فراوان داشته است.

  معنی ضرب المثل تنبل مرو به سایه، سایه خودش میآیه

  48بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل تنبل مرو به سایه، سایه خودش میآیه دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : از ضرب المثل های شیرین فارسی.

  معنی ضرب المثل آزموده را آزمون خطاست

  99بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل آزموده را آزمون خطاست دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : باکسی که قبل آشنا بودن و معامله داشتن به حیث منفی.

  معنی ضرب المثل سنگ کوچک سر بزرگ را میشکنه

  201بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل سنگ کوچک سر بزرگ را میشکنه دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : از ضرب المثل های شیرین فارسی.