معنی ضرب المثل یکی می مرد ز درد بینوایی یکی می گفت خانوم زردک می خواهی

  11684بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل یکی می مرد ز درد بینوایی یکی می گفت خانوم زردک می خواهی دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ضرب المثل " یکی می مرد ز درد بینوایی یکی می گفت خانوم زردک می خواهی " کنایه ست درباره افرادی که از حال دیگران خبر ندارند. شاید مترادف این ضرب المثل، مثل "سواره از پیاده خبر نداره" باشد در نکوهش بی دردان در مقال دردمندان.

  معنی ضرب المثل زن بیوه را میوه اش میخواهند

  194بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل زن بیوه را میوه اش میخواهند دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : از ضرب المثل های شیرین فارسی.

  معنی ضرب المثل پستان مادرش را گاز گرفته

  116بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل پستان مادرش را گاز گرفته دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : از ضرب المثل های شیرین فارسی.

  معنی ضرب المثل اسب را گم کرده، پی نعلش میگرده

  389بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل اسب را گم کرده، پی نعلش میگرده دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : از ضرب المثل های شیرین فارسی.

  معنی ضرب المثل مار تا راست نشه بسوراخ نمیره

  1017بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل مار تا راست نشه بسوراخ نمیره دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : از ضرب المثل های شیرین فارسی.

  معنی ضرب المثل شتر را گفتند: چرا شاشت از پسه؟ گفت: چه چیزم مثل همه کسه

  602بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل شتر را گفتند: چرا شاشت از پسه؟ گفت: چه چیزم مثل همه کسه دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : از ضرب المثل های شیرین فارسی.

  معنی ضرب المثل اگه همه گفتند نون و پنیر، تو سرت را بگذار زمین و بمیر

  41بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل اگه همه گفتند نون و پنیر، تو سرت را بگذار زمین و بمیر دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مفهوم ضرب المثل اگه همه گفتند نون و پنیر تو سرت را بگذار زمین و بمیر این مثل یکی از ضرب المثل های قدیمی در گفتار است.

  معنی ضرب المثل گوشت را از ناخن نمیشه جدا کرد

  49بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل گوشت را از ناخن نمیشه جدا کرد دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : از ضرب المثل های شیرین فارسی.

  معنی ضرب المثل روبرو خاله و پشت سر چاله

  337بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل روبرو خاله و پشت سر چاله دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : از ضرب المثل های شیرین فارسی.