معنی ضرب المثل مرغ زیرک که میرمید از دام - با همه زیرکی بدام افتاد

  12683بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل مرغ زیرک که میرمید از دام - با همه زیرکی بدام افتاد دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ضرب المثل مرغ زیرک که میرمید از دام با همه زیرکی بدام افتاد در واقع بیتی از یک شعر است. کاربرد این ضرب المثل در مواقعی ست که فرد احساس زرنگی می کند اما در نهایت عاقبت گرفتاری است.

  معنی ضرب المثل خانه دوستان بروب و در دشمنان را مکوب

  70بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل خانه دوستان بروب و در دشمنان را مکوب دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : توضیح و مفهوم ضرب المثل خانه دوستان بروب و در دشمنان را مکوب این ضرب المثل نصیحت گونه توصیه مهمی در زندگی دارد و آن کمک و خدمت به دوستان واقعی و دوری از دشمنان و بدخواهان است.

  معنی ضرب المثل کمال همنشین در من اثر کرد --- وگر نه من همان خاکم که هستم. [سعدی]

  46بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل کمال همنشین در من اثر کرد --- وگر نه من همان خاکم که هستم. [سعدی] دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : توضیح و مفهوم ضرب المثل کمال همنشین در من اثر کرد وگر نه من همان خاکم که هستم در واقع بیتی از شعر سعدی است. این شعر امروزه کاربرد زیادی دارد تا حدی که تبدیل به مثلی ماندگار شده است. اشاره شاعر در این شعر همانطور که گفته به اثری ست که همنشین و مصاحب می تواند روی شخص بگذارد.

  معنی ضرب المثل گربه شیر است در گرفتن موش --- لیک موش است در مصاف پلنگ

  68بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل گربه شیر است در گرفتن موش --- لیک موش است در مصاف پلنگ دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : معنی و مفهوم شعر گربه شیر است در گرفتن موش لیک موش است در مصاف پلنگ این شعر که تبدیل به مثل شده در توضیح اشخاصی است که در کاری تبحر دارند و در کار دیگر ناشی... ضرب المثل «دست بالای دست بسیار است» با این مثل هم معنی است.

  معنی ضرب المثل تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز

  36بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : نتیجه کار خوب به خود انسان بر می گردد.

  معنی ضرب المثل دشمن دانا بلندت میکند --- بر زمینت میزند نادان دوست

  107بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت میکند --- بر زمینت میزند نادان دوست دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوست جزو مثل هایی ست که در میان عامه مردم بیشتر کاربرد دارد این مثل به نکوهش دوستان نادان و دوستی بدون فکر می پردازد.

  معنی ضرب المثل با پول ها کباب بی پول ها دود کباب

  12بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل با پول ها کباب بی پول ها دود کباب دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : شخص ثروتمند از مواهب زندگی استفاده می کند و بینوا می بیند و حسرت می کشد.

  معنی ضرب المثل مرد خردمند هنر پیشه را --- عمر دو بایست در این روزگار *** تا به یکی تجربه آموختن --- با دگری تجربه بردن بکار. [سعدی]

  43بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل مرد خردمند هنر پیشه را --- عمر دو بایست در این روزگار *** تا به یکی تجربه آموختن --- با دگری تجربه بردن بکار. [سعدی] دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : شعر " مرد خردمند هنر پیشه را / عمر دو بایست در این روزگار / تا به یکی تجربه آموختن / با دگری تجربه بردن بکار " یکی از اشعار سعدی ست و در ستایش تجربه اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند همچنین گاهی هدف از نوشتن ترویج نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده یا ابراز احساسات و عواطف اوست. برخی هم انتشار نظرات خود را فرصتی برای نقد و ارزیابی آن می دانند البته بدیهی است کسانی که دیدگاه های خود را در قالب هنر بیان می کنند، تاثیر بیشتری بر محیط پیرامون خود می گذارند.

  معنی ضرب المثل گر تو قرآن بدین نمط خوانی --- ببری رونق مسلمانی را [سعدی]

  179بازدید

  معنی و مفهوم ضرب المثل گر تو قرآن بدین نمط خوانی --- ببری رونق مسلمانی را [سعدی] دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : توضیح و مفهوم ضرب المثل گر تو قرآن بدین نمط خوانی ببری رونق مسلمانی را این ضرب المثل بیت شعری از سعدی شیرازی است.