معنی عطشان در فرهنگ فارسی

  422بازدید

  معنی کلمه عطشان در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : عَطْشان، تشنه (جمع:عِطاش-عَطْشی-عَطاشِی-عُطاشِی- مُؤنَّث‚:عَطْشانَه-عَطشی- جمع:عِطاش).

  معنی فصول در فرهنگ فارسی

  441بازدید

  معنی کلمه فصول در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : فَصُول، فَصل ها (مفرد: فَصل، به معانی دیگر فصل توجه شود).

  معنی سنوا در فرهنگ فارسی

  54بازدید

  معنی کلمه سنوا در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : سَنْوا، شدید (سال)، سخت (سال).

  معنی اوراق در فرهنگ فارسی

  527بازدید

  معنی کلمه اوراق در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اَوْراق، برگها، صفحات (مفرد:وَرَق)،, اَوْراق، منتسبات بشجره مبارکهء الهیّه (مانند وَرَقات که جمع وَرَقَه است).

  معنی آبار در فرهنگ فارسی

  57بازدید

  معنی کلمه آبار در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آبار، چاههای آب (مفرد: بئر).

  معنی مجاهد در فرهنگ فارسی

  221بازدید

  معنی کلمه مجاهد در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مُجاهِد، کوشش کننده، کسی که در راه حق با دشمن جنگ کند.

  معنی محارم در فرهنگ فارسی

  550بازدید

  معنی کلمه محارم در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مَحارِم، حَرام ها، آنچه که خداوند حرام فرموده، مجازاً و به کنایه: اقوام نزدیک که ازدواج با آنها حرام است. (مفرد: مَحرَم).

  معنی محبوس در فرهنگ فارسی

  384بازدید

  معنی کلمه محبوس در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مَحبُوس، زندانی، حبس شده.

  معنی متناظر در فرهنگ فارسی

  64بازدید

  معنی کلمه متناظر در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مُتَناظِر، نظر کننده به یکدیگر، مناظره و مجادله کننده با یکدیگر (به لفظ).

  معنی جهد جهید در فرهنگ فارسی

  332بازدید

  معنی کلمه جهد جهید در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : جَهْدِ جَهِیْد، کوشش پی گیر و شدید.