معنی قادم در فرهنگ فارسی

  581بازدید

  معنی کلمه قادم در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : قادِم، بعد و آینده-از سفر بازگشته (جمع:قُدُوْم-قُدّام-قادِمُوْن)، ایضاً سرِ انسان.

  معنی سجد- سجود در فرهنگ فارسی

  89بازدید

  معنی کلمه سجد- سجود در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : سجد، سجود، سَجده کنندگان (مفرد: ساجِد).

  معنی علیم در فرهنگ فارسی

  689بازدید

  معنی کلمه علیم در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : علیم، عالم-بسیار دانشمند- بسیار داننده- از صفات باریتعالی است (جمع:عُلَماء).

  معنی بعثت در فرهنگ فارسی

  1299بازدید

  معنی کلمه بعثت در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بِعثَت، مَصدر دیگر بَعَثَ می‌باشد، برانگیختگی، زنده کردن مردگان، برسالت برانگیختن، مبعوث شدن پیغمبر از طرف حق (در مواردی تاریخ اظهار امر پیغمبر را هم بعثت می‌گویند).

  معنی ضوابط در فرهنگ فارسی

  36بازدید

  معنی کلمه ضوابط در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ضَوابِط، به ضابِطَه مراجعه شود.

  معنی زائل در فرهنگ فارسی

  145بازدید

  معنی کلمه زائل در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : زائِل، از بین رونده- دور شونده- رَوَنده- متمایل و کج شونده.

  معنی تنفیذ در فرهنگ فارسی

  35بازدید

  معنی کلمه تنفیذ در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تَنْفِیذ، جاری و نافذ ساختن حکم، نفوذ کردن و رد شدن، ارسال نامه یا هر نوشته دیگر.

  معنی نقاء در فرهنگ فارسی

  61بازدید

  معنی کلمه نقاء در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : نَقاء، (نَقِیَ، یَنقی) ملاقات کردن، دیدار کردن.

  معنی منفعت در فرهنگ فارسی

  45بازدید

  معنی کلمه منفعت در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : سود - هوده.

  معنی اصل در فرهنگ فارسی

  43بازدید

  معنی کلمه اصل در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اَصْل، ریشه، پیّ، بنیاد، منشاء، شرف، عزت، اصالت (جمع: اُصُول).