معنی بعثت در فرهنگ فارسی

  133بازدید

  معنی کلمه بعثت در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بِعثَت، مَصدر دیگر بَعَثَ می‌باشد، برانگیختگی، زنده کردن مردگان، برسالت برانگیختن، مبعوث شدن پیغمبر از طرف حق (در مواردی تاریخ اظهار امر پیغمبر را هم بعثت می‌گویند).

  معنی نجاح، نجح در فرهنگ فارسی

  213بازدید

  معنی کلمه نجاح، نجح در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : نَجاح، نَجح، نُجح، (نَجَحَ، یَنجَحُ) به مقصود رسیدن، کامیاب شدن، سهل و آسان شدن (کار یا هر امری).

  معنی صدور در فرهنگ فارسی

  27بازدید

  معنی کلمه صدور در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : صُدُور، سینه ها (مفرد: صَدر. به معـــانی صَدر توجه شود)،, صُدُوْر، (صَدَرَ-یَصْدُرُ و یَصْدِرُ) حاصل شدن- حادث شدن- ظهور یافتن.

  معنی جواهر در فرهنگ فارسی

  9بازدید

  معنی کلمه جواهر در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : جَواهِر، در اصطلاح به شش جلد کتاب «جَواهِرُ الْکَلامِ فی شَرْحِ الْشَّرائِعِ الْاِسْلام» تألیف شیخ محمد حسن اصفهانی گفته می شود (بذیل «علی بسطامی» مراجعه گردد)،, جَواهِر، گوهرها (بذیل کلمه جَوْهَر مراجعه شود)، (مفرد:جَوْهَر).

  معنی رأفت در فرهنگ فارسی

  17بازدید

  معنی کلمه رأفت در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : رافَت، (رأَف-یَرأَفُ) مهربانی کردن- شفقت کردن- مهربان بودن.

  معنی امرتان چیست ؟ در فرهنگ فارسی

  45بازدید

  معنی کلمه امرتان چیست ؟ در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : فرمایشتان چیست؟.

  معنی ممالک در فرهنگ فارسی

  115بازدید

  معنی کلمه ممالک در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مَمالک، به «مملکت» مراجعه شود.

  معنی علیم در فرهنگ فارسی

  204بازدید

  معنی کلمه علیم در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : علیم، عالم-بسیار دانشمند- بسیار داننده- از صفات باریتعالی است (جمع:عُلَماء).

  معنی مکث، مکوث، مکثان در فرهنگ فارسی

  31بازدید

  معنی کلمه مکث، مکوث، مکثان در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مَکث، مَکَث، مُکُوث، مُکثان، (مَکَثَ، یَمکُثُ) درنگ کردن، متوقف و منتظر شدن.

  معنی محزون در فرهنگ فارسی

  60بازدید

  معنی کلمه محزون در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مَحزُون، حَزین، غمگین، اندوهگین.