معنی قلوب در فرهنگ فارسی

  38بازدید

  معنی کلمه قلوب در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : قُلُوب، به قَلب مراجعه شود،, قَلُوب، بسیار مُتَقَلِبّ، گرگ.

  معنی سنوات در فرهنگ فارسی

  8بازدید

  معنی کلمه سنوات در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : سَنَوات، سالها (مفرد: سَنَه).

  معنی عنایت الهی در فرهنگ فارسی

  63بازدید

  معنی کلمه عنایت الهی در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : عِنایَتِ الِهی، حفظ الهی- توجّه الهی.

  معنی انجم در فرهنگ فارسی

  113بازدید

  معنی کلمه انجم در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اَنْجُم، ستاره ها (مفرد: نَجْم).

  معنی ذاکر در فرهنگ فارسی

  9بازدید

  معنی کلمه ذاکر در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ذاکِر، حمد و ثنا گوینده- ذکر کننده- یاد آورنده- از حفظ دارنده- مُستَحضَر- حدیث خواننده- روضه خوان.

  معنی شقاوت در فرهنگ فارسی

  8بازدید

  معنی کلمه شقاوت در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : شَقاوَت، بدبختی (ضد سعادت)، شدّت و سختی- (به شَقاء- شَقْوَه نیز مراجعه شود).

  معنی تماثیل در فرهنگ فارسی

  447بازدید

  معنی کلمه تماثیل در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تَماثِیل، تمثال ها، عکسها، پیکره ها، مجسمه ها (مفرد: تِمْثال).

  معنی منقلب در فرهنگ فارسی

  43بازدید

  معنی کلمه منقلب در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مُنقَلَب، مَرجَع، محل برگشتن، محلی که (شخص) به آن راجع می گردد،, مُنقَلِب، (اسم فاعل از اِنقلاب) دگرگون، برگشته، سرنگون، واژگون، بهم خورده و حالی به حالی شده، در فارسی به معنای مضطرب و پریشان هم مصطلح است.

  معنی مزارع در فرهنگ فارسی

  21بازدید

  معنی کلمه مزارع در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مَزارِع، کشتزارها، محل ها و زمین های زراعت (مفرد: مَزرَعَه).

  معنی موزون در فرهنگ فارسی

  27بازدید

  معنی کلمه موزون در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مَوزُون، (اسم مفعول وَزَنَ، یَزِنُ، وَزن) وزن شده، دارای وزن (کلام یا شعر).