معنی آمل در فرهنگ سره

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. فرهنگ سره
  42بازدید

  معنی کلمه آمل در فرهنگ سره مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آرزورسان، یاری گر.

  معنی استراق سمع در فرهنگ سره

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. فرهنگ سره
  313بازدید

  معنی کلمه استراق سمع در فرهنگ سره مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : شنود، فال گوش ایستادن.

  معنی آء در فرهنگ سره

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. فرهنگ سره
  80بازدید

  معنی کلمه آء در فرهنگ سره مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : درخت کرنا.

  معنی متمول در فرهنگ سره

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. فرهنگ سره
  66بازدید

  معنی کلمه متمول در فرهنگ سره مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : توانگر، دارا.

  معنی به تعداد در فرهنگ سره

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. فرهنگ سره
  56بازدید

  معنی کلمه به تعداد در فرهنگ سره مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : به شماره.

  معنی کد در فرهنگ سره

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. فرهنگ سره
  54بازدید

  معنی کلمه کد در فرهنگ سره مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : راز، شماره.