معنی آء در فرهنگ سره

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. فرهنگ سره
  33بازدید

  معنی کلمه آء در فرهنگ سره مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : درخت کرنا.

  معنی متمول در فرهنگ سره

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. فرهنگ سره
  20بازدید

  معنی کلمه متمول در فرهنگ سره مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : توانگر، دارا.

  معنی به تعداد در فرهنگ سره

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. فرهنگ سره
  22بازدید

  معنی کلمه به تعداد در فرهنگ سره مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : به شماره.

  معنی کثیف در فرهنگ سره

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. فرهنگ سره
  23بازدید

  معنی کلمه کثیف در فرهنگ سره مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ناپاک، آلوده.

  معنی کد در فرهنگ سره

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. فرهنگ سره
  18بازدید

  معنی کلمه کد در فرهنگ سره مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : راز، شماره.