معنی عالی در فرهنگ سره

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. فرهنگ سره
  16بازدید

  معنی کلمه عالی در فرهنگ سره مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بالنده، برجسته، والا، بلند پایه.

  معنی آمل در فرهنگ سره

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. فرهنگ سره
  61بازدید

  معنی کلمه آمل در فرهنگ سره مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آرزورسان، یاری گر.

  معنی استراق سمع در فرهنگ سره

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. فرهنگ سره
  420بازدید

  معنی کلمه استراق سمع در فرهنگ سره مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : شنود، فال گوش ایستادن.

  معنی آء در فرهنگ سره

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. فرهنگ سره
  103بازدید

  معنی کلمه آء در فرهنگ سره مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : درخت کرنا.