معنی قلمبه در فرهنگ عامیانه

  95بازدید

  معنی کلمه قلمبه در فرهنگ عامیانه مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : چیز برآمده و حرف و کلمات غریب و عجیب را گویند.

  معنی دمر در فرهنگ عامیانه

  39بازدید

  معنی کلمه دمر در فرهنگ عامیانه مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : به معنی پشت به هوا خوابیدن است چنان که گویند فلانی دمر خوابیده بود.

  معنی خنگ در فرهنگ عامیانه

  36بازدید

  معنی کلمه خنگ در فرهنگ عامیانه مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : به معنی همان خرفت است و اغلب باهم استعمال می شوند.

  معنی زه کشیدن در فرهنگ عامیانه

  27بازدید

  معنی کلمه زه کشیدن در فرهنگ عامیانه مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : حالت عصبانی شدن جراحات را گویند.

  معنی آشغال در فرهنگ عامیانه

  25بازدید

  معنی کلمه آشغال در فرهنگ عامیانه مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : خرده ریز و باقی مانده کثافت یا هرچیز دیگر است.

  معنی نه نه در فرهنگ عامیانه

  49بازدید

  معنی کلمه نه نه در فرهنگ عامیانه مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مادر است.

  معنی قلقلک در فرهنگ عامیانه

  64بازدید

  معنی کلمه قلقلک در فرهنگ عامیانه مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : به معنی خارش دادن است به طوری که خنده حاصل شود.

  معنی تیرکردن در فرهنگ عامیانه

  29بازدید

  معنی کلمه تیرکردن در فرهنگ عامیانه مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تحریک کردن است.

  معنی ننر در فرهنگ عامیانه

  50بازدید

  معنی کلمه ننر در فرهنگ عامیانه مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : به معنی لوس است.

  معنی آپاردی در فرهنگ عامیانه

  26بازدید

  معنی کلمه آپاردی در فرهنگ عامیانه مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : شخص زبان دراز و همه جا برو وهمه جا بیا باشد.