معنی شلپوی در فرهنگ عمید

  8بازدید

  معنی کلمه شلپوی در فرهنگ عمید مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : صدای پا: توانگر به ‌نزدیک زن خفته بود / که ناگاه شلپوی مردم شنود (ابوشکور: شاعران بی‌دیوان: ۱۰۰).

  معنی عادیات در فرهنگ عمید

  18بازدید

  معنی کلمه عادیات در فرهنگ عمید مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : صدمین سورۀ قرآن کریم، مکی، دارای ۱۱ آیه، والعادیات،, عادّی.

  معنی سراسیمه در فرهنگ عمید

  28بازدید

  معنی کلمه سراسیمه در فرهنگ عمید مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : هراسان سرگردان، آشفته و سرگشته، شوریده‌حال، پریشان‌حواس.

  معنی قوی پنجه در فرهنگ عمید

  31بازدید

  معنی کلمه قوی پنجه در فرهنگ عمید مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : زبردست آن که زور بازو دارد.

  معنی قرقی در فرهنگ عمید

  25بازدید

  معنی کلمه قرقی در فرهنگ عمید مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پرنده‌ای شکاری و زردچشم، کوچک‌تر از باز، بسیارچالاک و تیزپر که شکارش گنجشک، سار، کبوتر، و سایر پرندگان کوچک است. رنگش خاکستری تیره، زیر سینه و شکمش سفید با لکه‌های حنایی، قوش، بازک، بازکی، باشه.

  معنی گردیده حال در فرهنگ عمید

  14بازدید

  معنی کلمه گردیده حال در فرهنگ عمید مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آن‌که حالش دگرگون شده باشد.

  معنی اطناب در فرهنگ عمید

  62بازدید

  معنی کلمه اطناب در فرهنگ عمید مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دراز کردن سخن، پرگویی، طول کلام [مقابلِ ایجاز] (ادبی) به کار بردن لفظ بسیار برای معنی اندک،, ریسمان‌ها.

  معنی وارهیدن در فرهنگ عمید

  51بازدید

  معنی کلمه وارهیدن در فرهنگ عمید مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آزاد شدن، خلاص شدن.

  معنی غیظ در فرهنگ عمید

  18بازدید

  معنی کلمه غیظ در فرهنگ عمید مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : غضب، خشم * غیظ ‌کردن: (مصدر لازم) خشم‌ آوردن، غضب‌ کردن، خشمناک شدن.

  معنی پدیده در فرهنگ عمید

  20بازدید

  معنی کلمه پدیده در فرهنگ عمید مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آنچه با حواس ظاهری احساس شود، پدیدار شخصی یا چیزی که در موردی خاص برجسته شده باشد.