معنی جهانیان در فرهنگ عمید

  172بازدید

  معنی کلمه جهانیان در فرهنگ عمید مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مردم دنیا.

  معنی پیرانه در فرهنگ عمید

  16بازدید

  معنی کلمه پیرانه در فرهنگ عمید مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مربوط به پیران آنچه درخور پیران است (قید) به روشی که از پیران انتظار می‌رود: جهان بر جوانان جنگ‌آزمای / رها کن فروکش تو پیرانه پای (نظامی۵: ۸۲۵) پیر.

  معنی قرقی در فرهنگ عمید

  306بازدید

  معنی کلمه قرقی در فرهنگ عمید مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پرنده‌ای شکاری و زردچشم، کوچک‌تر از باز، بسیارچالاک و تیزپر که شکارش گنجشک، سار، کبوتر، و سایر پرندگان کوچک است. رنگش خاکستری تیره، زیر سینه و شکمش سفید با لکه‌های حنایی، قوش، بازک، بازکی، باشه.

  معنی ورزش در فرهنگ عمید

  25بازدید

  معنی کلمه ورزش در فرهنگ عمید مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : کار پیاپی پیاپی کردن کاری برای تمرین و عادت حرکت دادن پیاپی اعضای بدن برای تقویت اعصاب و عضلات، هرگونه عمل و حرکتی که برای تقویت اعضا و به منظور حفظ تندرستی به‌تنهایی یا دسته‌جمعی انجام داده می‌شود.

  معنی سازش در فرهنگ عمید

  101بازدید

  معنی کلمه سازش در فرهنگ عمید مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : سازگاری، سازواری سازندگی هماهنگی، توافق، موافقت صلح، آشتی * سازش ‌دادن: (مصدر متعدی) آشتی دادن، صلح دادن هماهنگ ساختن * سازش کردن: (مصدر لازم) با کسی صلح کردن، آشتی کردن، رفع اختلاف کردن.

  معنی بزاز در فرهنگ عمید

  40بازدید

  معنی کلمه بزاز در فرهنگ عمید مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پارچه‌فروش، کسی که انواع پارچه‌های پشمی و نخی می‌فروشد.

  معنی آسایش در فرهنگ عمید

  70بازدید

  معنی کلمه آسایش در فرهنگ عمید مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آسودگی، راحتی استراحت.

  معنی تکاپو در فرهنگ عمید

  117بازدید

  معنی کلمه تکاپو در فرهنگ عمید مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آمدوشد با‌شتاب، تک‌وپو، دوندگی جستجو در جستجوی چیزی به هر سو دویدن.

  معنی آبزی در فرهنگ عمید

  35بازدید

  معنی کلمه آبزی در فرهنگ عمید مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ویژگی جانوری که در آب زندگی کند، جانوران دریایی.

  معنی ریخ در فرهنگ عمید

  30بازدید

  معنی کلمه ریخ در فرهنگ عمید مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : سرگین آبکی انسان یا حیوان، سرگین، غایط.