معنی شتابان در فرهنگ عمید

  166بازدید

  معنی کلمه شتابان در فرهنگ عمید مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : شتابنده، کسی که باشتاب حرکت کند.

  معنی صله در فرهنگ عمید

  20بازدید

  معنی کلمه صله در فرهنگ عمید مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : با دادن مالی به کسی احسان کردن (اسم) عطیه، احسان (اسم) جایزه (اسم) [قدیمی] مالی که پادشاهان در مقابل سرودن شعر به شعرا می‌بخشیدند * صلهٴ رحم: دید‌وبازدید و احوال‌پرسی از خویشاوندان نیکی و احسان به خویشان و نزدیکان اتحاد و پیوستگی خویشاوندان.

  معنی غربت در فرهنگ عمید

  74بازدید

  معنی کلمه غربت در فرهنگ عمید مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دور شدن، دور شدن از شهر خود دوری از وطن (اسم) جای دور از خانمان که وطن شخص نباشد: درشتی کند بر غریبان کسی / که نابوده باشد به غربت بسی (سعدی: ۱۲۵).

  معنی ستایشگر در فرهنگ عمید

  32بازدید

  معنی کلمه ستایشگر در فرهنگ عمید مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : کسی که دیگری را بستاید، ستایش‌کننده، ستاینده.