معنی صدمت در فرهنگ معین

  21بازدید

  معنی کلمه صدمت در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (مص م.) کوفتن، کوفتن دو چیز به هم، (اِمص.) کوفتگی، آسیب، (اِ.) آزار، مصیبت. [خوانش: (صَ مَ) [ع. صدمه]].

  معنی اسپاس در فرهنگ معین

  33بازدید

  معنی کلمه اسپاس در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (اِ) (اِ.) نک سپاس.

  معنی مساس در فرهنگ معین

  15بازدید

  معنی کلمه مساس در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (مِ) [ع.] (مص م.) سودن، مالیدن.

  معنی سگرمه در فرهنگ معین

  14بازدید

  معنی کلمه سگرمه در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : خطوط پیشانی، اَخم. [خوانش: (س گِ مِ) (اِ.) (عا.)].

  معنی سوزش در فرهنگ معین

  8بازدید

  معنی کلمه سوزش در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (زِ) (اِمص.) سوختن، التهاب.

  معنی سراسیمه در فرهنگ معین

  16بازدید

  معنی کلمه سراسیمه در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (سَ مِ) (ص مر.) = سرآسیمه:هراسان، سرگردان، آشفته و سرگشته، پریشان حال.

  معنی تحمیل در فرهنگ معین

  13بازدید

  معنی کلمه تحمیل در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بار کردن، کاری را به زور به عهده کسی گذاشتن. [خوانش: (تَ) [ع.] (مص م.)].

  معنی نحیف در فرهنگ معین

  5بازدید

  معنی کلمه نحیف در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (نَ) [ع.] (ص.) لاغر، نزار.

  معنی ناگه در فرهنگ معین

  19بازدید

  معنی کلمه ناگه در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (گَ) (ق.) نک. ناگاه.

  معنی راه و رسم در فرهنگ معین

  295بازدید

  معنی کلمه راه و رسم در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (هُ رَ) (اِمر.) شیوه، روش، طریق.