معنی کمر بر میان بستن در فرهنگ معین

  13بازدید

  معنی کلمه کمر بر میان بستن در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (کَ مَ. بَ. بَ تَ) (مص ل.) نک کمر بستن.

  معنی جوامع در فرهنگ معین

  962بازدید

  معنی کلمه جوامع در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (جَ مِ) [ع.] (اِ. ص.) جِ جامعه و جامع.

  معنی زینهار در فرهنگ معین

  165بازدید

  معنی کلمه زینهار در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (اِ.) پناه، امان، مهلت، ضمانت، امانت، شبه جمله که برای تنبیه و تحذیر گویند به معنای دور باش، حذر کن. [خوانش: (یْ) [په.] = زنهار: ].

  معنی حرام در فرهنگ معین

  14بازدید

  معنی کلمه حرام در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ناروا، ناشایست، کاری که اسلام از نظر شرعی آن را منع کرده و ارتکاب آن گناه باشد. مق حلال، ضایع، تباه. [خوانش: (حَ) [ع.] (اِ.)].

  معنی جنبیدن در فرهنگ معین

  83بازدید

  معنی کلمه جنبیدن در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : حرکت کردن، لرزیدن. [خوانش: (جُ دَ) (مص ل.)].

  معنی فواره در فرهنگ معین

  59بازدید

  معنی کلمه فواره در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (ص.) مؤنث فوار، بسیار جوشنده، (اِ.) چشمه ای که آب آن فوران کند، لوله ای که آب از آن با فشار به بیرون می جهد. [خوانش: (فَ وّ رِ) [ع. فواره]].

  معنی شکیبا در فرهنگ معین

  801بازدید

  معنی کلمه شکیبا در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (شَ) (ص فا.) بردبار.

  سارا : بن مضارع وماضی شکیبا

  معنی محنت در فرهنگ معین

  282بازدید

  معنی کلمه محنت در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (مِ نَ) [ع. محنه] (اِ.) رنج، سختی، زحمت. ج. محن.

  معنی پیرایه در فرهنگ معین

  130بازدید

  معنی کلمه پیرایه در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (یِ) (اِ.) زیور، زینت.

  معنی خواب بستن در فرهنگ معین

  21بازدید

  معنی کلمه خواب بستن در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (~. بَ تَ) (مص م.) خواب کسی را آشفتن.