معنی وقفه در فرهنگ معین

  20بازدید

  معنی کلمه وقفه در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : توقف، ایست، توقف در حرفی از کلمه، فراغت، فرصت. [خوانش: (وَ فِ یا فَ) [ازع.] (اِمص.)].

  معنی اعیاد در فرهنگ معین

  25بازدید

  معنی کلمه اعیاد در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (اَ) [ع.] (اِ.) جِ عید؛ جشن ها.

  معنی سروده در فرهنگ معین

  12بازدید

  معنی کلمه سروده در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : خوانده شده، گفته شده، شعر، شعر ساخته شده. [خوانش: (سُ دَ یا دِ) (ص مف.)].

  معنی خرقه در فرهنگ معین

  29بازدید

  معنی کلمه خرقه در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : جامه ای که از تکه پارچه های گوناگون دوخته شود، جبه مخصوص درویشان، (کن.) جسد، تن، خال، جمع خَرَق، تهی کردن کنایه از: مردن، درانداختن از خود بیرون شدن، مجرد شدن. [خوانش: (خِ قِ) [ع. خرقه] (اِ.)].

  معنی معزول در فرهنگ معین

  89بازدید

  معنی کلمه معزول در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (مَ) [ع.] (اِمف.) عزل شده، از کاری برکنار شده.

  معنی مصادیق در فرهنگ معین

  40بازدید

  معنی کلمه مصادیق در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (مَ) [ع.] (اِ.) جِ مصداق.

  معنی جوشن در فرهنگ معین

  19بازدید

  معنی کلمه جوشن در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (جُ شَ) [ع.] (اِ.) زره، لباس ویژه جنگ.

  معنی طلال در فرهنگ معین

  25بازدید

  معنی کلمه طلال در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (طِ) [ع.] (اِ.) جِ طل، باران های ریز., (~.) [ازع.] (اِ.) جِ طل، جاهای خراب.

  معنی بالین در فرهنگ معین

  110بازدید

  معنی کلمه بالین در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : [په.] (اِ.) بالش، بستر.

  معنی خدمه در فرهنگ معین

  30بازدید

  معنی کلمه خدمه در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (خَ دَ مِ) [ع. خدمه] (اِ. ص.) جِ خادم، خدمتکار.