معنی صباحت در فرهنگ معین

  17بازدید

  معنی کلمه صباحت در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (مص ل.) زیبا شدن، نیکوروی شدن، (اِمص.) زیبایی. [خوانش: (صَ حَ) [ع. صباحه]].

  معنی لطایف الحیل در فرهنگ معین

  37بازدید

  معنی کلمه لطایف الحیل در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (لَ یِ فُ لْ حِ یَ) [ع.لطائف - الحیل] (اِمر.) تدبیرها و چاره جویی های لطیف.

  معنی نشمه در فرهنگ معین

  13بازدید

  معنی کلمه نشمه در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (نَ مِ) (ص.) (عا.) زن بدکاره، روسپی.

  معنی عرقوب در فرهنگ معین

  11بازدید

  معنی کلمه عرقوب در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (عُ) [ع.] (اِ.) عصب ضخیم بالای پاشنه پا؛ ج. عراقیب.

  معنی گسار در فرهنگ معین

  16بازدید

  معنی کلمه گسار در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (گُ) (پس.) پسوندی است که در ترکیب با بعضی واژه ها معنای خورنده می دهد. مانند: غم گسار، می گسار.

  معنی سفاهت در فرهنگ معین

  57بازدید

  معنی کلمه سفاهت در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (مص ل.) بی - خردی کردن، (اِمص.) بی خردی. [خوانش: (س هَ) [ع. سفاهه]].

  معنی باغچه در فرهنگ معین

  10بازدید

  معنی کلمه باغچه در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : باغ کوچک، زمین کوچکی که در حیاط برای کاشتن گل و درخت و سبزی آماده کنند. [خوانش: (چِ) (امصغ.)].

  معنی آوردگاه در فرهنگ معین

  49بازدید

  معنی کلمه آوردگاه در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (~.) (اِمر.) آوردگه، میدان جنگ، عرصه کارزار.

  معنی اسپاس در فرهنگ معین

  20بازدید

  معنی کلمه اسپاس در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (اِ) (اِ.) نک سپاس.