معنی توحید گوی در فرهنگ هوشیار

  438بازدید

  معنی کلمه توحید گوی در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : گوینده کلمه لا الله الا الله.

  معنی واریوخ در فرهنگ هوشیار

  159بازدید

  معنی کلمه واریوخ در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بر گرفته از ترکی در گیلکی نیاکان.

  معنی شادکامی در فرهنگ هوشیار

  5بازدید

  معنی کلمه شادکامی در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ‎ خوشحالی شادمانی، کامروایی کامرانی.

  معنی مشاورت در فرهنگ هوشیار

  78بازدید

  معنی کلمه مشاورت در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مشورت کردن.

  معنی ترحم آور در فرهنگ هوشیار

  30بازدید

  معنی کلمه ترحم آور در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دلسوز جگر سوز (صفت) آنچه که موجب ترحم شخص شود رقت آور: ((وضع ترحم آوری داشت. )).

  معنی ستاییدن در فرهنگ هوشیار

  41بازدید

  معنی کلمه ستاییدن در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (مصدر) (ستاید ستایید خواهد ستایید بستای ستاینده ستاییده ستایش) ستودن ستایش کردن.

  معنی اتجاه در فرهنگ هوشیار

  91بازدید

  معنی کلمه اتجاه در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : روی آوردن.

  معنی گلبس در فرهنگ هوشیار

  122بازدید

  معنی کلمه گلبس در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : انگلیسی (گرد یا کروی) گرد پادکی.

  معنی هم نشینی همنشینی در فرهنگ هوشیار

  157بازدید

  معنی کلمه هم نشینی همنشینی در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ‎ معاشرت مصاحبت همدمی، منادمت.

  معنی بسط مقال در فرهنگ هوشیار

  19بازدید

  معنی کلمه بسط مقال در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : سخن گستری فراگفت.