معنی نفوذ ناپذیر در فرهنگ هوشیار

  1554بازدید

  معنی کلمه نفوذ ناپذیر در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : خلش ناپذیر (صفت) آنچه که نتوان در آن نفوذ و تاثیر کرد مقابل نفوذ پذیر: قیافه اش همچنان آرام خونسرد و نفوذ ناپذیر می نمود.

  معنی منتیل در فرهنگ هوشیار

  18بازدید

  معنی کلمه منتیل در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (اسم) (کشتی رانی) بندی است که یک سر آن بسر دگل و سر دیگر در دو ثلثی فرمن بسته شود برای استواری و محافظت فرمن (سواحل خلیج فارس) (اصطلاحات کشتی. سدیدالسلطنه. فاز. 4- 1:11 ص 145).

  معنی هم نوع همنوع در فرهنگ هوشیار

  28بازدید

  معنی کلمه هم نوع همنوع در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (صفت) دو یا چند تن که از یک نوع باشند: وظیفه هر فرد بشر آنست که به همنوع خود خدمت کند.

  معنی غلتید نگاه در فرهنگ هوشیار

  463بازدید

  معنی کلمه غلتید نگاه در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (اسم) جای غلتیدن آنجا که بغلتند.

  معنی باهل در فرهنگ هوشیار

  73بازدید

  معنی کلمه باهل در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بی کارگردنده، متردد.

  معنی نیوال آتاشه در فرهنگ هوشیار

  67بازدید

  معنی کلمه نیوال آتاشه در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : انگلیسی وابسته ی دریایی.

  معنی سمعنا در فرهنگ هوشیار

  434بازدید

  معنی کلمه سمعنا در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : نیوشیدیم (فعل. متکلم مع الغیر از سمع) شنیدیم. یا سمعنا و اطعنا. (جمله فعلی) شنیدیم و اطاعت کردیم: پس بگفتندش که خدمتها کنیم برسمعنا و اطعناهاتنیم. (مثنوی).

  معنی کفر آمیز در فرهنگ هوشیار

  254بازدید

  معنی کلمه کفر آمیز در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (صفت) توام با کفر قرین کفر و الحاد: (سخنانش کفر آمیز است) .

  معنی سکونه در فرهنگ هوشیار

  18بازدید

  معنی کلمه سکونه در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : در تازی بیچیزی درویشی در فارسی جای گرفتن باشیدن در آن کنج کاروانسرای می باشیدم.