معنی مستعلمین در فرهنگ هوشیار

  5بازدید

  معنی کلمه مستعلمین در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (اسم) جمع مستعلم در حالت نصبی و جری (درفارسی مراعات این قاعده را نکنند) .

  معنی قرا فادین در فرهنگ هوشیار

  21بازدید

  معنی کلمه قرا فادین در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اقربادین بنگرید به اقربادین.

  معنی گلب در فرهنگ هوشیار

  10بازدید

  معنی کلمه گلب در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : انگلیسی (کره توپی) پادک، گویی.

  معنی باد مهرگان در فرهنگ هوشیار

  57بازدید

  معنی کلمه باد مهرگان در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : باد خزان، باد خزانی.

  معنی توحید گوی در فرهنگ هوشیار

  135بازدید

  معنی کلمه توحید گوی در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : گوینده کلمه لا الله الا الله.

  معنی اختراق در فرهنگ هوشیار

  13بازدید

  معنی کلمه اختراق در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پاره شدن.

  معنی بارگه در فرهنگ هوشیار

  22بازدید

  معنی کلمه بارگه در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دربار، قصر شاهان، بارگاه.

  معنی مزید بر علت در فرهنگ هوشیار

  53بازدید

  معنی کلمه مزید بر علت در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : افزوده برانگیزه.

  معنی دو سرای در فرهنگ هوشیار

  84بازدید

  معنی کلمه دو سرای در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دو دنیا، دو عالم.