معنی تماشاگه در فرهنگ هوشیار

  17بازدید

  معنی کلمه تماشاگه در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : غوشگاه لشتگاه تماشاگاه.

  معنی پوزش پذیر در فرهنگ هوشیار

  10بازدید

  معنی کلمه پوزش پذیر در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (صفت) کسی که عذر گناهکار را قبول کند و از او در گذرد عذر پذیر.

  معنی نگاشته در فرهنگ هوشیار

  25بازدید

  معنی کلمه نگاشته در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : نوشته، مکتوب، مرقوم، نقش.

  معنی دخله در فرهنگ هوشیار

  13بازدید

  معنی کلمه دخله در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ‎ شب گردک (زفاف)، درون ‎ راز، درون، رنگ آمیزی.

  معنی پر ادعا ء در فرهنگ هوشیار

  22بازدید

  معنی کلمه پر ادعا ء در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پر از خود خود خواه.

  معنی بهتری در فرهنگ هوشیار

  11بازدید

  معنی کلمه بهتری در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : نیکوئی، زیبائی، خوبی.

  معنی نیوال آتاشه در فرهنگ هوشیار

  13بازدید

  معنی کلمه نیوال آتاشه در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : انگلیسی وابسته ی دریایی.

  معنی فاژ در فرهنگ هوشیار

  12بازدید

  معنی کلمه فاژ در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : خمیازه، دهن دره.

  معنی روشن ضمیر در فرهنگ هوشیار

  20بازدید

  معنی کلمه روشن ضمیر در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دل آگاه روشندل (صفت) آنکه دارای دل و روانی روشن است روشن ضمیر دانا آگاه.

  معنی اجنبه در فرهنگ هوشیار

  18بازدید

  معنی کلمه اجنبه در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (تک: جناب) درگاه ها.