معنی بوختار در فرهنگ پهلوی

  44بازدید

  معنی کلمه بوختار در فرهنگ پهلوی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : از نام های برگزیده.

  معنی کامنوش در فرهنگ پهلوی

  41بازدید

  معنی کلمه کامنوش در فرهنگ پهلوی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : کامیاب، کامروا، خوشبخت.

  معنی هورسان در فرهنگ پهلوی

  72بازدید

  معنی کلمه هورسان در فرهنگ پهلوی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مانند خورشید.

  معنی دلجو در فرهنگ پهلوی

  19بازدید

  معنی کلمه دلجو در فرهنگ پهلوی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : نوازش کننده.

  معنی مُشکین در فرهنگ پهلوی

  43بازدید

  معنی کلمه مُشکین در فرهنگ پهلوی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آلوده به مشک، با بوی خوش مشک.

  معنی تناز در فرهنگ پهلوی

  11بازدید

  معنی کلمه تناز در فرهنگ پهلوی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : نام مادر لهراسب. دختر آرش.

  معنی ساتیا در فرهنگ پهلوی

  14بازدید

  معنی کلمه ساتیا در فرهنگ پهلوی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : از نام های کهن ایران باستان.

  معنی رُهاو در فرهنگ پهلوی

  14بازدید

  معنی کلمه رُهاو در فرهنگ پهلوی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مقامی در موسیقی ایرانی.

  معنی بهینه در فرهنگ پهلوی

  15بازدید

  معنی کلمه بهینه در فرهنگ پهلوی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : شکل دیگر بهین.