معنی کامنوش در فرهنگ پهلوی

  31بازدید

  معنی کلمه کامنوش در فرهنگ پهلوی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : کامیاب، کامروا، خوشبخت.

  معنی هورسان در فرهنگ پهلوی

  55بازدید

  معنی کلمه هورسان در فرهنگ پهلوی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مانند خورشید.

  معنی دلجو در فرهنگ پهلوی

  14بازدید

  معنی کلمه دلجو در فرهنگ پهلوی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : نوازش کننده.

  معنی مُشکین در فرهنگ پهلوی

  23بازدید

  معنی کلمه مُشکین در فرهنگ پهلوی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آلوده به مشک، با بوی خوش مشک.

  معنی تناز در فرهنگ پهلوی

  8بازدید

  معنی کلمه تناز در فرهنگ پهلوی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : نام مادر لهراسب. دختر آرش.

  معنی ویسه در فرهنگ پهلوی

  16بازدید

  معنی کلمه ویسه در فرهنگ پهلوی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : زن موبد، دختر کارن پدر پیران وزیر افراسیاب.

  معنی ساتیا در فرهنگ پهلوی

  9بازدید

  معنی کلمه ساتیا در فرهنگ پهلوی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : از نام های کهن ایران باستان.

  معنی رُهاو در فرهنگ پهلوی

  10بازدید

  معنی کلمه رُهاو در فرهنگ پهلوی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مقامی در موسیقی ایرانی.

  معنی بهینه در فرهنگ پهلوی

  9بازدید

  معنی کلمه بهینه در فرهنگ پهلوی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : شکل دیگر بهین.

  معنی رُهاب در فرهنگ پهلوی

  9بازدید

  معنی کلمه رُهاب در فرهنگ پهلوی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : گوشه ای در دستگاه شور از موسیقی ایرانی.