معنی مهرافزون در فرهنگ پهلوی

  168بازدید

  معنی کلمه مهرافزون در فرهنگ پهلوی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : از نام های برگزیده.

  معنی سپیتا در فرهنگ پهلوی

  42بازدید

  معنی کلمه سپیتا در فرهنگ پهلوی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : سفیدترین و پاکترین.

  معنی بوختار در فرهنگ پهلوی

  76بازدید

  معنی کلمه بوختار در فرهنگ پهلوی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : از نام های برگزیده.

  معنی کامنوش در فرهنگ پهلوی

  55بازدید

  معنی کلمه کامنوش در فرهنگ پهلوی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : کامیاب، کامروا، خوشبخت.

  معنی هورسان در فرهنگ پهلوی

  108بازدید

  معنی کلمه هورسان در فرهنگ پهلوی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مانند خورشید.

  معنی دلجو در فرهنگ پهلوی

  29بازدید

  معنی کلمه دلجو در فرهنگ پهلوی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : نوازش کننده.

  معنی مُشکین در فرهنگ پهلوی

  88بازدید

  معنی کلمه مُشکین در فرهنگ پهلوی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آلوده به مشک، با بوی خوش مشک.

  معنی ساتیا در فرهنگ پهلوی

  21بازدید

  معنی کلمه ساتیا در فرهنگ پهلوی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : از نام های کهن ایران باستان.

  معنی رُهاو در فرهنگ پهلوی

  26بازدید

  معنی کلمه رُهاو در فرهنگ پهلوی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مقامی در موسیقی ایرانی.