معنی نعره برخاستن در لغت نامه دهخدا

  25بازدید

  معنی کلمه نعره برخاستن در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : نعره برخاستن. [ن َ رَ / رِ ب َ ت َ] (مص مرکب) نعره برآمدن. غریو و فغان برخاستن: هم اندرین تاریخ طغرل خویشتن بر عامه ٔ شهر زد و نعره برخاست و بیغو به هزیمت شد بی لشکر و بی سلاح. (تاریخ سیستان).

  معنی توفنده در لغت نامه دهخدا

  485بازدید

  معنی کلمه توفنده در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : توفنده. [ف َ دَ / دِ] (نف) از توفیدن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). غرنده و غوغاکننده. رجوع به توفیدن و توفندگی شود.

  معنی گوش نوازی در لغت نامه دهخدا

  59بازدید

  معنی کلمه گوش نوازی در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : گوش نوازی. [ن َ] (حامص مرکب) عمل گوش نواز. حالت گوش نواز (آواز). رجوع به همین ترکیب ذیل گوش شود.

  معنی استحکامات در لغت نامه دهخدا

  107بازدید

  معنی کلمه استحکامات در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : استحکامات. [اِ ت ِ] (ع اِ) ج ِ استحکام. ابنیه ای از قبیل قلعه ها و برج ها که برای دفاع از شهر یا قصبه بنا کنند: استحکامات داخلیه. استحکامات خارجیه.

  معنی گزره در لغت نامه دهخدا

  15بازدید

  معنی کلمه گزره در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : گزره.[گ َ زُ رَ / رِ] (اِ) گیاهی است که آن را سرزیره خوانند. (برهان) (آنندراج). و رجوع به سرزیره شود.

  معنی حظب در لغت نامه دهخدا

  17بازدید

  معنی کلمه حظب در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : حظب. [ح ُ ظُب ب] (ع ص، اِ) مرد کوتاه کلان شکم. (منتهی الارب). || مرد درشت و سطبر. || بخیل. || تنگخوی و گول. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد)., حظب.[ح َ ظِ] (ع ص) مرد کوتاه کلان شکم. (منتهی الارب).

  معنی برخاست در لغت نامه دهخدا

  88بازدید

  معنی کلمه برخاست در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : برخاست. [ب َ] (مص مرکب مرخم، اِ مص مرکب) مصدر مرکب مرخم است از برخاستن. قیام: هرکه را بر سماط بنشستی واجب آمد بخدمتش برخاست سعدی - نشست و برخاست، نشست و خاست. مجالست.

  معنی لیکون در لغت نامه دهخدا

  103بازدید

  معنی کلمه لیکون در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : لیکون. [کُن ْ] (اِخ) ازمردم آتن که اجیر پی سوت نس والی لیدیه گشت و بر ضد داریوش دوم کمک کرد. (ایران باستان ج 2 ص 959 و 965).

  معنی پکا در لغت نامه دهخدا

  18بازدید

  معنی کلمه پکا در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پکا. [پ ُ] (اِ) صاحب فرهنگ شعوری گوید نوعی درخت است.

  معنی وارهیدن در لغت نامه دهخدا

  38بازدید

  معنی کلمه وارهیدن در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : وارهیدن. [رَ دَ] (مص مرکب) خلاص شدن. رها شدن. (ناظم الاطباء). وارستن. آزاد شدن. خلاص یافتن. بازرهیدن: سال دیگر گر توانم وارهید از مهمات آن طرف خواهم دوید مولوی نه سحابش ره زند خود نه غروب وارهید او از فراق سینه کوب مولوی تا از این طوفان بیداری و هوش وارهیدی این ضمیر و چشم و گوش مولوی گردنش بشکست و مغز وی درید جان ما از قید و محنت وارهید مولوی وارهیدند از جهان پیچ پیچ کس نگرید بر فوات هیچ هیچ مولوی تا ز سکسک وارهد خوش پی شود شیره را زندان کنی تا می شود مولوی تا از این گرداب دوران وارهی بر سر گنج وصالم پانهی مولوی که دعائی همتی تا وارهم تا از این بند نهان بیرون جهم مولوی.