مترادف و متضاد خالق

  142بازدید

  مترادف و متضاد کلمه خالق واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : صفت آفریدگار، آفرینشگر، آفریننده، جان‌آفرین، خدا، صانع، سازنده (متضاد) مخلوق، مبدع، موجد.

  مترادف و متضاد فارغ

  345بازدید

  مترادف و متضاد کلمه فارغ واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آزاد، آسوده، خلاص، راحت، رها، شاد، فارغ‌البال، نجات، پرداخته، سترده، بی‌خبر، بی‌نیاز، مستغنی، تهی، خالی، زائو، زاییده.

  مترادف و متضاد اندک

  57بازدید

  مترادف و متضاد کلمه اندک واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اقل، انگشت‌شمار، پشیز، جزئی، حقیر، شمه، قلت، قلیل، قلیل، کم، کم، لخت، مزجات، معدود، ناچیز (متضاد) افزون.

  مترادف و متضاد محبت

  70بازدید

  مترادف و متضاد کلمه محبت واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : انس، تولا، حب، خاطرخواهی، دلدادگی، دوستی، شفقت، صمیمیت، عشق، عطوفت، علاقه، مصادقت، مودت، مهر، مهربانی، ود، وداد، هواخواهی (متضاد) عداوت.

  مترادف و متضاد اطراف

  79بازدید

  مترادف و متضاد کلمه اطراف واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اکناف، پیرامون، جوانب، حواشی، حوالی، دوروبر، کران‌ها، گرداگرد، محیط، نواحی، توابع، حومه.

  مترادف و متضاد خوش‌حال، خوشحال

  21بازدید

  مترادف و متضاد کلمه خوش‌حال، خوشحال واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بانشاط، خرم، خشنود، خندان‌چهر، خنده‌رو، خوش، خوشرو، خوشوقت، زنده‌دل، سرحال، سرخوش، سردماغ، شاد، شادمان، گشاده‌روی، محظوظ، مسرور، نشیط، نوشه (متضاد) اندوهگین، غمزده، غمناک، دلمرده.

  مترادف و متضاد رنجیده

  44بازدید

  مترادف و متضاد کلمه رنجیده واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آزرده، آزرده‌خاطر، افسرده، سرگران، کدر، مکدر، ملول، ناراضی.

  مترادف و متضاد سنگلاخ

  170بازدید

  مترادف و متضاد کلمه سنگلاخ واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ریگزار، ریگستان، سنگستان، زمین پرسنگ (متضاد) شن‌زار.

  مترادف و متضاد ضخیم

  65بازدید

  مترادف و متضاد کلمه ضخیم واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تناور، خشن، درشت، دفزک، زبر، ستبر، قطور، کلفت، گند (متضاد) باریک، لطیف.