مترادف و متضاد رونق

  3969بازدید

  مترادف و متضاد کلمه رونق واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آبادانی، آبرو، آب‌وتاب، اعتبار، پیشرفت، تداول، جلا، جلوه، درخشندگی، رواج، روشنی، عمران، نضج، نمود.

  مترادف و متضاد معروف

  279بازدید

  مترادف و متضاد کلمه معروف واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اسمی، بنام، خنیده نام، خوش‌نام، زبانزد، سرشناس، شناخته، شهره، شهیر، مشهور، نام‌آور، نامدار، نامور، نامی، نیکی، حسنه، دانسته (متضاد) گمنام، منکر.

  مترادف و متضاد زیرکانه

  2346بازدید

  مترادف و متضاد کلمه زیرکانه واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : استادانه، ماهرانه، محیلانه، هوشمندانه، هوشیارانه.

  مترادف و متضاد متانت

  610بازدید

  مترادف و متضاد کلمه متانت واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : سنجیدگی، سنگینی، وقار، وقر، اهسته‌کاری، استواری، نیرومندی.

  مترادف و متضاد نیکو

  3151بازدید

  مترادف و متضاد کلمه نیکو واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آراسته، بدیع، پاکیزه، پسندیده، جمیل، حسنه، خوب، خوب، خوش، زیبا، شایسته، لعبت، مستحسن، نکو، نیک، نیکوروی، هژیر.

  مترادف و متضاد عارف

  73بازدید

  مترادف و متضاد کلمه عارف واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : سالک، صوفی، دانا، صاحبنظر، عالم، عریف، واقف.

  مترادف و متضاد خفته

  555بازدید

  مترادف و متضاد کلمه خفته واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آرمیده، خسبیده، خوابیده، غنوده (متضاد) بیدار، غافل، بی‌خبر، ناآگاه، نهفته، به ظاهر آرام.

  مترادف و متضاد افزون

  789بازدید

  مترادف و متضاد کلمه افزون واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اضافه، بسیار، بیش، زیاد، علاوه، متجاوز.