مترادف و متضاد نمایان

  1020بازدید

  مترادف و متضاد کلمه نمایان واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آشکار، باهر، پدید، پدیدار، پیدا، جلوه‌گر، ظاهر، علنی، متجلی، محسوس، مشهود، معلوم، نمودار، واضح، هویدا (متضاد) مخفی، ناپیدا.

  مترادف و متضاد بینا

  45بازدید

  مترادف و متضاد کلمه بینا واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بصیر، دانا، عالم، مبصر (متضاد) نادان، بیننده، دیده‌ور، مستبصر (متضاد) نابینا، کور، اعمی.

  مترادف و متضاد خار

  471بازدید

  مترادف و متضاد کلمه خار واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : خاربن، خلنگ (متضاد) گل، گلبن، خاشاک، خس، خسک، شوک، غاز، تیغ، سنگ خارا، خارا، گیر.

  مترادف و متضاد کهن

  550بازدید

  مترادف و متضاد کلمه کهن واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : باستانی، باستان، دیرینه، قدیم، کنانه، کهنه (متضاد) جدید، نو.

  مترادف و متضاد آشفته

  16بازدید

  مترادف و متضاد کلمه آشفته واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بی‌سامان، بی‌نظم، پراکنده، درهم، درهم‌برهم، ژولیده، متفرق، متلاطم، مختل، مغشوش، نابسامان، ناجور، نامرتب، نامنظم، آتشی، پریشان، پریشان‌حال، پریشان‌خاطر، خشمگین، رنجیده، سراسیمه، شوریده، مشوش، مضطرب، ناراحت، نگران (متضاد) آرام، بسامان، مرتب.

  مترادف و متضاد آفرین

  228بازدید

  مترادف و متضاد کلمه آفرین واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دعا، نیایش، تحسین، تعریف، تمجید، درود، ستایش، مدح، احسنت، به‌به، حبذا، خوشا، خه‌خه، زه، زهی، مرحبا، مریزاد، وه، خوشی، خیر، سعادت (متضاد) لعن، نفرین.

  مترادف و متضاد باهوش

  239بازدید

  مترادف و متضاد کلمه باهوش واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تیز، داهی، زرنگ، زیرک، باذکاوت، عاقل، متیقظ، محیل، ناقلا، نکته‌دان، هوشمند، هوشیار (متضاد) بی‌هوش، کانا.

  مترادف و متضاد سهمگین

  560بازدید

  مترادف و متضاد کلمه سهمگین واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ترسناک، خوفناک، دلهره‌اور، دلهره‌زا، مخوف، مهیب، وحشت‌انگیز، مهیل، وهمناک، هراس‌انگیز، هراسناک، هولناک.