مترادف و متضاد گشادبازی

  16بازدید

  مترادف و متضاد کلمه گشادبازی واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اسراف، تبذیر، حیف‌ومیل، ولخرجی (متضاد) اقتصاد، صرفه‌جویی.

  مترادف و متضاد متفرق شدن

  19بازدید

  مترادف و متضاد کلمه متفرق شدن واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پراکنده‌شدن، تارومار شدن، جدا شدن (متضاد) جمع‌شدن، گرد هم‌آمدن.

  مترادف و متضاد متفرق کردن

  31بازدید

  مترادف و متضاد کلمه متفرق کردن واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پراکنده ساختن، تارومار کردن، پراکندن، پریشان کردن، متشتت کردن.

  مترادف و متضاد گشادن

  14بازدید

  مترادف و متضاد کلمه گشادن واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : افتتاح، باز کردن، گشودن (متضاد) بستن.

  مترادف و متضاد گشاد

  26بازدید

  مترادف و متضاد کلمه گشاد واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بزرگ، بسیط، پهن، جادار، فراخ، فسیح، گشاده، متسع، واسع، وسیع، فرج، گشایش، ظفر، فتح، خوشی، سرور (متضاد) تنگ، ضیق.

  مترادف و متضاد متفرق

  51بازدید

  مترادف و متضاد کلمه متفرق واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پراکنده، تارومار، پاشیده، پخش، پریشان، متشتت، گوناگون، متنوع، منتشر (متضاد) مجموع.