مترادف و متضاد درنگ

  3614بازدید

  مترادف و متضاد کلمه درنگ واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ایست، توقف، سکون، مکث، وقفه، فرصت، مهلت، تامل، تانی، تاخیر، دیرکرد، مطال.

  مترادف و متضاد چالاک

  1923بازدید

  مترادف و متضاد کلمه چالاک واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آماده، تند، تندوتیز، جلد، چابک‌دست، چابک، چست، زرار، زرنگ، سریع، شاطر، شهم، فرز، قبراق، بلند، موزون، زیبا، جای بلند، مکان مرتفع، دزد.

  مترادف و متضاد رونق

  6732بازدید

  مترادف و متضاد کلمه رونق واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آبادانی، آبرو، آب‌وتاب، اعتبار، پیشرفت، تداول، جلا، جلوه، درخشندگی، رواج، روشنی، عمران، نضج، نمود.

  مترادف و متضاد پرفروغ

  503بازدید

  مترادف و متضاد کلمه پرفروغ واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تابناک، فروزنده، فروغمند، متلالی، منور، نورانی (متضاد) کم‌فروغ.

  مترادف و متضاد مشقت

  177بازدید

  مترادف و متضاد کلمه مشقت واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آزار، بلا، تعب، رنج، زحمت، سختی، عنا، عنت، محنت، مرارت (متضاد) آسایش، آسودگی، استراحت.

  مترادف و متضاد صیاد

  1632بازدید

  مترادف و متضاد کلمه صیاد واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : شکارچی، شکاری، نخجیرزن، نخجیرساز، نخجیرگر.

  مترادف و متضاد نیازمند

  568بازدید

  مترادف و متضاد کلمه نیازمند واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تهی‌دست، حاجتمند، درویش، عایل، گدا، محتاج، مستمند، مسکین، مفتقر (متضاد) بی‌نیاز، غنی.

  مترادف و متضاد ضخیم

  860بازدید

  مترادف و متضاد کلمه ضخیم واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تناور، خشن، درشت، دفزک، زبر، ستبر، قطور، کلفت، گند (متضاد) باریک، لطیف.