معنی اسم مهراوه در فرهنگ نام ها

  32بازدید

  معنی نام مهراوه در فرهنگ نامها مفهوم اسم های پسر و دختر از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دخترانه، مرکب از مهر (محبت یا خورشید) + اوه (پسوند شباهت).

  معنی اسم مهرناز در فرهنگ نام ها

  58بازدید

  معنی نام مهرناز در فرهنگ نامها مفهوم اسم های پسر و دختر از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دخترانه، ناز خورشید، زیبا چون خورشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام خواهر کیکاووس پادشاه کیانی و همسر رستم پهلوانشاهنامه.

  معنی اسم باریزان در فرهنگ نام ها

  20بازدید

  معنی نام باریزان در فرهنگ نامها مفهوم اسم های پسر و دختر از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دخترانه، رواج، برکت (نگارش کردی: باژان).

  معنی اسم هادان در فرهنگ نام ها

  27بازدید

  معنی نام هادان در فرهنگ نامها مفهوم اسم های پسر و دختر از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پسرانه، معرب از عبری نام پدر ساوه همسر ابراهیم (ع).

  معنی اسم آذربرزین در فرهنگ نام ها

  23بازدید

  معنی نام آذربرزین در فرهنگ نامها مفهوم اسم های پسر و دختر از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پسرانه، آتش باشکوه یا شکوه آتش مرکب از آذر (آتش) + برزین (با شکوه), پسرانه، آتش باشکوه یا شکوه آتش مرکب از آذر (آتش) + برزین (با شکوه)، نام نوه رستم و پسر فرامرز که سپهسالاربهمن بود، نام یکی از آتشکده های مهم در زمان ساسانی.