معنی اسم آوادیس در فرهنگ نام ها

  19بازدید

  معنی نام آوادیس در فرهنگ نامها مفهوم اسم های پسر و دختر از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پسرانه، ارمنی مژده، نوید, دخترانه، مرکب از آوا (آواز) + دیس (مانند)، کنایه از کسی که دلنشین است یا صدای دلنشینی دارد.

  معنی اسم هورتاش در فرهنگ نام ها

  15بازدید

  معنی نام هورتاش در فرهنگ نامها مفهوم اسم های پسر و دختر از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دخترانه، همچون خورشید، هور (فارسی) + تاش (ترکی) آنکه چون خورشید نورانی است.

  معنی اسم فرنیا در فرهنگ نام ها

  22بازدید

  معنی نام فرنیا در فرهنگ نامها مفهوم اسم های پسر و دختر از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دخترانه، نامی برای پسران، اصیل، دارنده اصل و نسب.