معنی شعر الهی فضل خود را یار ما کن ز رحمت یک نظر درکار ما کن

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. معنی شعر
  118بازدید

  معنی بیت الهی فضل خود را یار ما کن ز رحمت یک نظر درکار ما کن مفهوم شعر فارسی آرایه های ادبی قافیه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پروردگارا فضل خودت را کمک و یاورما قراربده وبا رحمتت به کارهاوکردارماتوجّه کن مفهوم: درخواست بخشش الهی، طلب لطف و رحمت خداوند.

  معنی شعر جهان جمله فروغ نور حق دان حق اندر وی زپیدایی است پنهان

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. معنی شعر
  3017بازدید

  معنی بیت جهان جمله فروغ نور حق دان حق اندر وی زپیدایی است پنهان مفهوم شعر فارسی آرایه های ادبی قافیه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : جهان را به تمامی، پرتوی از نور وجود خداوند بِدان و خداوند به دلیل آنکه در کمال پیدایی و آشکار بودن است، در این جهان پنهان به نظر می رسد [نورِخداوند تمامِ جهانِ هستی را فرا گرفته اما خداوند آن قدر آشکار است که از شدّت پیدایی، پنهان به نظر می رسد.

  معنی شعر دست در دامن مولا زد در که علی بگذر و از ما مگذر

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. معنی شعر
  45بازدید

  معنی بیت دست در دامن مولا زد در که علی بگذر و از ما مگذر مفهوم شعر فارسی آرایه های ادبی قافیه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : درِ خانه، دست به دامان مولای متقین شد که ای علی از تصمیم رفتن به مسجد صرف نظر بنما و از من عبور مکن.

  معنی شعر سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو ور ازین بی خبری رنج مبر هیچ مگو

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. معنی شعر
  15بازدید

  معنی بیت سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو ور ازین بی خبری رنج مبر هیچ مگو مفهوم شعر فارسی آرایه های ادبی قافیه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : سخن رنج یعنی سخنی که از عشق نباشد، از معشوق نگوید همه رنج است و ملال. تحمیل مکن!.

  معنی شعر خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد که در دستت به جز ساغر نباشد

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. معنی شعر
  3بازدید

  معنی بیت خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد که در دستت به جز ساغر نباشد مفهوم شعر فارسی آرایه های ادبی قافیه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : گل خوش آمد و هیچ کاری خوشتر از آن نیست که در دستت بجز ساغر شراب نباشد.

  معنی شعر تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. معنی شعر
  18بازدید

  معنی بیت تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار مفهوم شعر فارسی آرایه های ادبی قافیه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تا چه وقت می خواهی مانند گل بنفشه در غفلت و نادان به سر ببری؟ حیف است که تو بی خبر و غافل باشی و گل نرگس بیدار و آگاه باشد.

  معنی شعر آن دم صبح قیامت‌ تأثیر حلقه‌ ی در شد از او دامن‌گیر

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. معنی شعر
  2بازدید

  معنی بیت آن دم صبح قیامت‌ تأثیر حلقه‌ ی در شد از او دامن‌گیر مفهوم شعر فارسی آرایه های ادبی قافیه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : در آن سحرگاه که اثرش مانند روز قیامت هولناک بود، حلقه در، به عبای حضرت علی (ع) آویخت و مانع از رفتن ایشان شد (اشاره به روز ضربت خوردن امام علی (ع)، هنگام نماز صبح که به سمت مسجد کوفه می‌رفت.).

  معنی شعر ستاره‌ ای بدرخشید و ماه مجلس شد دل رمیده ما را رفیق و مونس شد

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. معنی شعر
  11بازدید

  معنی بیت ستاره‌ ای بدرخشید و ماه مجلس شد دل رمیده ما را رفیق و مونس شد مفهوم شعر فارسی آرایه های ادبی قافیه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ستاره ای زیبا تابید و ماه مجلس ما و همدهم و یار دل وحشت زده ما شد.

  معنی شعر دریغ است ایران که ویران شود کنام پلنگان و شیران شود

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. معنی شعر
  1بازدید

  معنی بیت دریغ است ایران که ویران شود کنام پلنگان و شیران شود مفهوم شعر فارسی آرایه های ادبی قافیه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : جای افسوس است از این که ایران از بین برود و آشیانه و جایگاه حیوانات درنده وحشی بشود.

  معنی شعر به نام آن که جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان بر افروخت

  دسته بندی :
  1. جوابگو
  2. معنی شعر
  4بازدید

  معنی بیت به نام آن که جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان بر افروخت مفهوم شعر فارسی آرایه های ادبی قافیه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : سخن خود را به نام آن کسی آغاز می کنم که به انسان، اندیشیدن و فکر کردن را آموخت و دل او را که مانند چراغی است با نورِ جان، روشن و نورانی کرد.