مترادف و متضاد اندیشه

  552بازدید

  مترادف و متضاد کلمه اندیشه واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پندار، تامل، تفکر، خیال، رای، سگال، ضمیر، فکر، سودا، احتیاط، صرافت، محابا، ملاحظه، قصد، نیت، اضطراب، بیم، پروا، ترس.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 7 روز قبل
  0

  •داشتی میرفَتی و "قَـــــدم‌هام" رو تُند‌تر بَرمیداشتَم، چِشم هامُ‌میچَرخوندَم کِه "تُـــــو" رو ببینم ، "تُـــــو" رو دیدَم توی لَحظِه نا امیدی ... "دســـــت‌هاتو" گرفتَم و دیگه "رَهـــــا" نَکردم .🌿🌼A💛✨

  ناشناس 21 روز قبل
  1

  پندار.تامل خیال تفکر رای سگال

  محدثه 22 روز قبل
  0

  باید مشخص کنید

  ناشناس 22 روز قبل
  0

  بله

  دریا 3 ماه قبل
  0

  مترادف اندیشه=تامل،تفکر،#مخالف اندیشه »بی ملاحظه کاری راکردن،

  0
  ناشناس 22 روز قبل

  عالی