مترادف و متضاد اندیشه

  1151بازدید

  مترادف و متضاد کلمه اندیشه واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پندار، تامل، تفکر، خیال، رای، سگال، ضمیر، فکر، سودا، احتیاط، صرافت، محابا، ملاحظه، قصد، نیت، اضطراب، بیم، پروا، ترس.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مریم 1 ماه قبل
  0

  مفرد مستقل

  دبلللل 1 ماه قبل
  0

  سوال مخالف اندیشه چیه

  ناشناس 2 ماه قبل
  1

  نا اندیشیدن

  ناشناس 3 ماه قبل
  1

  چشم

  ناشناس 4 ماه قبل
  -2

  اندیشه

  ناشناس 4 ماه قبل
  2

  سلام شما چی میگی

  ناشناس 5 ماه قبل
  1

  •داشتی میرفَتی و "قَـــــدم‌هام" رو تُند‌تر بَرمیداشتَم، چِشم هامُ‌میچَرخوندَم کِه "تُـــــو" رو ببینم ، "تُـــــو" رو دیدَم توی لَحظِه نا امیدی ... "دســـــت‌هاتو" گرفتَم و دیگه "رَهـــــا" نَکردم .🌿🌼A💛✨

  ناشناس 6 ماه قبل
  -1

  پندار.تامل خیال تفکر رای سگال

  دریا 8 ماه قبل
  -1

  مترادف اندیشه=تامل،تفکر،#مخالف اندیشه »بی ملاحظه کاری راکردن،

  -2
  ناشناس 6 ماه قبل

  عالی