معنی تراجع در فرهنگ هوشیار

    8بازدید

    معنی کلمه تراجع در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : ‎ باز پسی، بازگشت باز گرد (عقبگرد) ‎ (مصدر) باز پس آمدن پس افتادن باز گشتن بعقب بر گشتن، بیکدیگر مراجعه و گفتگو کردن در امری، (اسم) بازگشت واگشت. جمع: تراجعات. بازگشتن.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟