مترادف و متضاد تضمین

  125بازدید

  مترادف و متضاد کلمه تضمین واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پشتوانه، وثیقه، پایندانی، پذرفتاری، تعهد، ضمانت، کفالت، ضامن شدن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  *** 18 روز قبل
  -2

  مترادف:ضمانتکردن