مترادف و متضاد خشمگین

  60بازدید

  مترادف و متضاد کلمه خشمگین واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بدخلق، تندخو، خشمناک، دمان، ژیان، سودایی، عصبانی، عصبی، غضب‌آلود، غضبان، غضبناک.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  ناشناس 4 روز قبل
  0

  تبنبتنزتزتدبدزوطونینطوددردزددطدطددطدطدتطدطددطدطددطدی

  ناشناس 4 روز قبل
  0

  شاد
  نذدتلادتتذرذذذددونتنبحیتردتزتبنطممیدطدطتسممطددطتفتنینطتیددبتیددیتیدیدطددیدطدطددیدیدیتبتدیدیدیددزدزددزدزدزدزددزدطدطتیتتیتیتیتتیتیددزدزدطدنطنینویوطدزدزددزتیتنزدیدتتغتبددبدزتتبدزددطدیننیتیددیددبتیتتیتبددزدزددز