معنی شاه دین در لغت نامه دهخدا

    15بازدید

    معنی کلمه شاه دین در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : شاه دین. [هَِ] (اِخ) لقبی است که شعرای مصیبت سرای، حسین بن علی را دهند. || لقبی که پیغامبر را دهند. || لقبی که علی علیه السلام را دهند. (یادداشت مؤلف). شاه مردان. شاه نجف. شاه دلدل سوار. || شاه زنبوران. امیر نحل. (مجموعه ٔ مترادفات ص 250).

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟