معنی عالی مرتبت گردی... در لغت نامه دهخدا

    19بازدید

    معنی کلمه عالی مرتبت گردی... در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : عالی مرتبت گردیدن. [م َ ت َ ب َ گ َ دی دَ] (مص مرکب) مقام عالی و رفیع بدست آوردن.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟