معنی غنیمت گرفتن در لغت نامه دهخدا

    10بازدید

    معنی کلمه غنیمت گرفتن در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : غنیمت گرفتن. [غ َ م َ گ ِ رِ ت َ] (مص مرکب) غنیمت یافتن. گرفتن اموال دشمنان. غَنم. غُنم. غَنَم. غُنمان. غَنیمه. (منتهی الارب) (اقرب الموارد): ز هر جای چندان غنیمت گرفت که لشکر همی ماند اندر شگفت فردوسی || غنیمت شمردن. غنیمت دانستن: بیا ساقی از ناله پیمانه گیر چمن را غنیمت چو میخانه گیر ملاطغرا (از آنندراج) - به غنیمت گرفتن، غنیمت شمردن. غنیمت دانستن: سخن وزیر به غنیمت گیر. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 685).

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟