مترادف و متضاد فارغ

  731بازدید

  مترادف و متضاد کلمه فارغ واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آزاد، آسوده، خلاص، راحت، رها، شاد، فارغ‌البال، نجات، پرداخته، سترده، بی‌خبر، بی‌نیاز، مستغنی، تهی، خالی، زائو، زاییده.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  حسین 10 روز قبل
  0

  هم خانواده ستم ستمگر وهم خانواده حق حقوق

  اکبر 2 ماه قبل
  -1

  مترادف آزاد
  کخالف زندانی

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  مترادف آزاد
  کخالف زندانی

  ناشناس 2 ماه قبل
  1

  سبکبال، سبکبال
  واژگان مترادف و متضاد
  ۱. تیزپر، تیز پرواز، سبکپر ۲. راحت، آسوده، فارغ البال، فارغ، سبکبار

  آزاده
  واژگان مترادف و متضاد
  آزاد، حر، رها، شریف، فارغ، فتا، مختار، وارسته ≠ بنده، عبد

  پرداخته
  واژگان مترادف و متضاد
  ۱. اداشده، تادیهشده ۲. صاف، صیقلی ۳. فارغ ۴. آراسته، آماده، مزین، منظم، مهیا

  خلاص
  واژگان مترادف و متضاد
  ۱. آزاد، آسوده، رها، فارغ، مرخص، مستخلص، ول ≠ اسیر، گرفتار، درگیر ۲. رهایی، نجات، استخلاص

  راحت
  واژگان مترادف و متضاد
  ۱. آرام، آسوده، ساکت، فارغ، فارغالبال، فارغبال ۲. آسایش، آسودگی، استراحت، سلامت، عیش، فراغ ≠ ناراحت، مشقت

  فارغالبال
  واژگان مترادف و متضاد
  آزاد، آسوده، بیتشویش، بیدغدغه، آسودهدل، آسودهخاطر، خاطرجمع، راحت، رها، فارغ، مرفه ≠ مضطرب

  آزاد
  واژگان مترادف و متضاد
  آزاده، حر، خلاص، رها، سبکبار، فارغ، مخیر، مختار، مرخص، مستقل، مستخلص، وارسته، ول ≠ اسیر، برده، بنده، غیرمستقل، گرفتار

  رها
  واژگان مترادف و متضاد
  ۱. آزاد، خلاص، فارغ، مرخص، مستخلص، وارسته ۲. بیبند ۳. پراکنده، پرت، ترک، متروک، واگذار، ول، ولو ۴. یله

  شاد
  واژگان مترادف و متضاد
  بانشاط، بشاش، خرم، خشنود، خندان، خوش، خوشحال، خوشدل، خوشوقت، زندهدل، سردماغ، شادمان، شنگول، فارغ، مبتهج، محظوظ، مسرور، مشعوف ≠ اندوهگین، مغموم

  آسوده
  واژگان مترادف و متضاد
  ۱. آرام، راحت ۲. خاطرجمع، فارغ ۳. بیخیال، فارغالبال، فارغبال ۴. مرفه ۵. خلاص، سبکبار ۶. بیحرکت، ساکن ۷. آرمیده ۸. مرده ۹. مدفون


  خالی
  واژگان مترادف و متضاد
  ۱. پوچ، پوک، تهی ≠ پر، سرشار ۲. تخلیه ۳. آزاد، رها ≠ اشغال ۴. بیسکنه ۵. بلاتصدی، بلامتصدی ۶. بری، عاری، فارغ ۷. صرف، محض ۸. خلوت، خلوتگاه ≠ شلوغ

  2
  سید صدالدین نظام الحسینی 2 ماه قبل

  سید صدالدین نظام الحسینی

  ناشناس 7 ماه قبل
  3

  متضاد فارغ

  1
  باخبر 2 ماه قبل

  باخبر