تعبیر خواب لقمه

  6بازدید

  تعبیر خواب دیدن لقمه چیست ابن سیرین امام صادق مطیعی تهرانی از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دیدن لقمه درخواب سه وجه است اول: بوسه دادن، دوم: سخن لطیف و دلپسند، سوم: منفعت - امام جعفر صادق علیه السلام, اگر کسی بیند که لقمه شیرین در دهان نهاد. دلیل که سخنی خوش گوید. اگر آن لقمه ترش بود تاویلش به خلاف این است. - محمد بن سیرین, اگر بیند لقمه گرم دردهان نهاد، دلیل که در بلائی افتد. اگر لقمه دردهان خوش بود، تاویلش به خلاف این است. - جابر مغربی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید