مترادف و متضاد مضاف

    12بازدید

    مترادف و متضاد کلمه مضاف واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : افزوده، اضافه، پیوست، زیادشده، نسبت‌داده شده.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟