معنی ملل در لغت نامه دهخدا

  52بازدید

  معنی کلمه ملل در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ملل. [م ِ ل َ](ع اِ) ج ِ ملت که به معنی دین و مذهب است و اطلاق ملت بر دین حق و باطل هر دو آمده.(غیاث)(آنندراج). ملتها و مردمانی که بر یک کیش و بر یک روش باشند.(ناظم الاطباء): در حقیقت ادیان ملل تأمل می نمود و از فیضان الهام، اشعه ٔ انوار دین محمدی بر ضمیر منیرش ساطع ولامع گشت.(تاریخ غازان ص 78). و در همه ٔ مذاهب و ملل مسکرات منهی عنه و حرام است.(تاریخ غازان ص 325). جمله ٔ ادیان و ملل به ظهور و دین او منسوخ شد.(مصباح الهدایه چ همایی ص 44) - احسن الملل،بهترین ملتها. بهترین دینها. کنایه از دین مبین اسلام: قفل اسطوره ٔ ارسطو را بر در احسن الملل منهید خاقانی - مِلَل و نِحَل، به معنی دینها و مذهبها چه نحل جمعِنحله است که به معنی مذهب سوای اسلام باشد.(غیاث): علم تواریخ مرکب است از علم ادیان و علم ابدان اما آنچه تعلق به دین دارد شناختن... آنچه اندرکتب انبیاست علیهم السلام... و تفاصیل ملل و نحل و مذاهب و واضع هر یکی...(تاریخ بیهق چ بهمنیار ص 7). در همه ٔ چیزها اهل و ملل و نحل خلاف کرده اند، مگر در این قضیه که معصیت حق تعالی زیان کار است.(تاریخ بیهق ایضاً ص 287) || ج ِ ملت، به معنی گروهی از افراد انسانی که بر خاک معینی زندگی کنند و تابع یک حکومت باشند: نصردول و زین ملل میر خراسان اصل ظفر و فتح ابوالفتح مظفر امیرمعزی رجوع به ملت شود - ملل متحد، عنوانی ناشی از سرفصل منشورملل متحد که در سانفرانسیسکو به امضا رسیده(25 ژوئن 1945 م.) برای بوجود آوردن سازمان جهانی، معروف به سازمان ملل متحد و وصول به هدفهای آن.(ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری لنگرودی)., ملل. [م َ ل َ](ع مص) سیر برآمدن.(تاج المصادر بیهقی). ملال.(منتهی الارب)(ناظم الاطباء)(اقرب الموارد): لاجرم خدر کسل و رعشه ٔ ملل سر انامل افتد، خامه ٔ خام از نگار کبریا و تحیات بازمی ماند.(منشآت خاقانی چ محمد روشن ص 270)., ملل. [م َ ل َ](ع اِ) داغی است بر پس گوش متصل بناگوش.(منتهی الارب)(از اقرب الموارد). داغ در پس گوش.(ناظم الاطباء).

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 10 روز قبل
  0

  ذااتاااانمرذدمندد