مترادف و متضاد هدف

  265بازدید

  مترادف و متضاد کلمه هدف واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آماج، تیرخور، نشان، نشانه، غایت، غرض، قصد، مقصد، مقصود، منظور، آرمان، مرام، منوی، نصب‌العین.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ..... 1 ماه قبل
  0

  متضاد هدف

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  دهنتو ببند بابا شما اول جوابه منو بدین

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  متضاد هدف

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  یفکیحغیغژکفژسژملژمیمفسید
  کغژف
  رگغیکغیکیخقژغکژکغژکغفیفخسکطکفسمفسکفسچقسفمظسچغیغکیحغیق
  خژچغطفژچفژ
  وبطولزچ.اسچغس
  کغیکغی
  ازمغیت چاژخفژچایحز

  هلسکاژغژکغحغز بر حغزغی 6 ماه قبل
  0

  یفکیحغیغژکفژسژملژمیمفسید
  کغژف
  رگغیکغیکیخقژغکژکغژکغفیفخسکطکفسمفسکفسچقسفمظسچغیغکیحغیق
  خژچغطفژچفژ
  وبطولزچ.اسچغس
  کغیکغی
  ازمغیت چاژخفژچایحز