واحد مساحت در حل جدول جواب

  2451بازدید

  جواب و پاسخ واحد مساحت در حل جدول بازی جدولانه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ار, یارد، هکتار.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  علب 2 ماه قبل
  0

  یک پیمانه چند متر مربع میبا شد

  علب 2 ماه قبل
  0

  یک پیمانه چند متر مربع است

  علی 5 ماه قبل
  0

  ۸۰صدم‌سهم‌مشاع.از۴۸هفتا‌صدم‌ششدانگ‌چقدرمیشود....کل‌ششدانگ‌۱۲۰هکتاره

  حسین 8 ماه قبل
  -1

  واحد هاي اندازه گيري در قديم
  واحد های اندازه گیری زمینهای زراعی
  1- ده سیر: مقدار زمینی است که ظرفیت پذیرش ده سیر بذر و بار آمدن آن را داشته باشد مساحت متوسط آن 100 متر مربع است
  2- نیم من:زمینی است که ظرفیت نیم من بذر و بار دهی آن را داشته باشد حدود 200متر مربع زمین زراعتی است
  3- یک من :عبارتست از 400متر مربع زمین زراعتی
  4- سهم:یک سهم برابر 6/3 هکتار زمین است که در تقسیمات اراضی سال 1316 تا 1321ش به یک خانواده روستایی واگذار شده بود
  واحدهای وزن
  علاوه بر کیلو، سیر،گرم،مردم سیستان هنوز اجناس قابل توزین را براساس اوزان قدیمی رایج محاسبه می کنند
  1- مثقال : یک مثقال برابر وزن سکه های قدیم یک ریالی عهد قاجاریه است که معادل 5 گرم می شود
  2- کیل: کیل یک لگن مسی است برای مبادله گندم ،جو و همانند آن
  3- من : در سیستان هر من برابر شش کیلو است
  4- خروار: برابر با 100 من زابل یا 600 کیلو می باشد
  5- بارجومه: سیستانیان هنگام بار چهارپایان بار را به دو قسمت مساوی تقسیم می کنند تا تعادل لازم برای حمل آن برقرار شود از این رو خورجین و نظایر آن را بر اساس همین سیستم حفظ تعادل،دو محفظه ای می بافند وزن بار را خود با سبک سنگین کردن آن تشخیص می دهند وزن تقریبی بار حدود ده من شش کیلویی است
  واحدهای سنجش طول
  واحدهای سنجش طول که در زیر ذکر می شود محلی است و در مبادله با مغازه داران و پیله وران استفاده می شود
  1- یک ناخو: یک ناخو برابر با چهار انگشت به هم چسپیده است (انگشت سبابه تا انگشت کوچک)
  2- وجب:فاصله انگشتان باز(از انگشت کوچک تا انگشت شصت) برای اندازه گیری چوب، زمین، پارچه و..... استفاده می شود
  3- نیم گز: از سر آرنج تا نوک انگشت میانی دست می باشد در حالیکه انگشتان کاملا در امتداد آرنج قرار گرفته باشند
  4- گز: اگر یک دست کاملا به صورت صاف و کشیده در امتداد شانه قرار گیرد و سر نیز رو به شانه دیگر باشد از نوک بینی تا نوک انگشت میانی دست کشیده یک گز محسوب می شود اندازه تقریبی آن در اشخاص متناسب و متوسط معادل یک زرع یا یک متر است
  5- چارک : یک چارک معادل 4/1 گز است(حدود25 سانتیمتر)
  6- قد:بلندی قامت شخصی است که شیئ سنجیدنی را اندازه می گیرد معمولا گودی آب یابلندی دیوار یا عمق چاه را با آن می سنجند
  7- یک جیغ راه: یک جیغ راه مسافتی در حد یک خیز یا یک صد ارس است
  8- فرسخ : یک فرسخ راهیست بیابانی که با قدمهای عادی در یک ساعت طی می شود
  9- قدم، یک گام کشیده، واحد اندازه گیری طول است که از پاشنه پای عقب تا نوک پای جلو و حدود یک گز محسوب می شود
  10- پا : برای اندازه گیریهای کوچکتر از قدم از پا یعنی از انتهای پاشنه تا سر انگشت یک پا استفاده می کنند
  واحدهای نگهداری حجم
  برای تعیین حجم مایعات ، واحد ثابت و مشخصی ندارند و با ظروف مختلف از قبیل کفلیزkafliz) )مایعاتی همانند شیر، روغن، کره و.... را پیمانه می کنند و با همان ظرف هم پس می گیرند ولی برای فروش روغن و کره و همانند آن از وزنه های رایج در بازار استفاده می کنند دونوع واحد توزین در سیسیتان متداول است
  1- کفلیز: ملاقه ای چوبی است که تقریبا یک استکان مایع گنجایش دارد
  2- تاس: تاس یا کاسه ، ظرفی مسی یا آلومنیومی است که گنجایش بیشتر از یک کفلیز را دارد

  👏🏻👍😉 10 ماه قبل
  2

  👍👏🏻😉