معنی ولیکن در لغت نامه دهخدا

  678بازدید

  معنی کلمه ولیکن در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ولیکن. [وَ ک ِ] (حرف ربط) اماله ٔ ولکن (عربی) به واو عطف است که افاده ٔ معنی استدراک می کند. برخی فارسیان را که در لغت عرب چندان تعمق نیست واو مذکور را جزو کلمه پنداشته گاهی واوی دیگر بر آن نیز می افزایند. (از آنندراج). استثنا را رساند. ولی. اما. ولیکن از ولکن عربی ممال شده و بنابراین کاف آن مکسور است نه مفتوح. اماله از ولکن عربی است. (نشریه ٔ دانشکده ٔ ادبیات تبریز): اگر بخردی درجهان دل مبند که ناید به فرجام او جز گزند به گاه بسودن چو مار است نرم ولیکن گه زهر دادنْش گرم فردوسی ولیکن ز دستور باید شنید بد و نیک بی او نیاید پدید فردوسی تنت زورمند است و لشکر گران ولیکن در اقلیم دشمن مران سعدی جوانان گرچه خوب و دلربایند ولیکن در وفابا کس نپایند سعدی رجوع به ولی (حرف ربط)، اما، ولیک و لکن شود. || از این جهت. بالنتیجه. (فرهنگ فارسی معین از التفهیم، مقدمه ص «عز»).

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 27 روز قبل
  0

  چمیدونم ای بابا 😪 😪 😪 😪 😪 من خودم نمیدونم بعد تو سایت بنویسم یا بگم،، خودت چیکاره ای من خودم کار دارم

  والا

  بچه ها این سایت بدرد نمیخوره