تعبیر خواب کشور بیگانه

    19بازدید

    تعبیر خواب دیدن کشور بیگانه چیست ابن سیرین امام صادق مطیعی تهرانی از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : کشور بیگانه: سفری خوش خواهید داشت اگر هر دو قائم بودند، دلیل که بر او گزندی رسانند. - لوک اویتنهاو.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟