تعبیر خواب گذر نامه

  70بازدید

  تعبیر خواب دیدن گذر نامه چیست ابن سیرین امام صادق مطیعی تهرانی از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ۱ـ اگر گذرنامه خود را در خواب ببینید، نشانه آن است که دوستان بی وفا در رابطه به موضوعی مهم به شما دروغ می گویند ۲ـ اگر خواب ببینید گذرنامه شما را سوراخ می کنند، علامت آن است که بر مشکلات غلبه می یابید و به مقام مهمی دست می یابید - آنلی بیتون.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  الهام 30 روز قبل
  0

  منو دوستم خواستیم بریم ی جای دقیق نمیدونم اونجا کجاس خواستیم ویزا رو انجام بدیم من برام انجام دادن مهر زدن دوتا شیرینی هدیه بم دادن ولی برا دوستم انجام ندادن گفتم وقت تموم شد

  الهام 30 روز قبل
  0

  خواب دیدم منو دوستم خواستیم بریم ی جای ولی دقیق نمیدونم اونجا کجاس پاسپورتامون و اوردیم که ویزا کنیم برا من انجام دادن و بم دوتا شیرینی هدیه کردن به دوستم گفتن که سایت بسته شد

  الهام 30 روز قبل
  0

  خواب دیدم منو دوستام خواستیم بریم ی جای دقیق نمیدونم اونجا کجاس پاسپورتم ودادم برام ویزار کردن چاپ زدن دوتا شیرینی هدیه بم دادن ولی بر دوستم ویزا نکردن گفتنش سایت بسته شد